archive-cz.com » CZ » T » TST.CZ

Total: 91

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ochrana vod - Teplárna Strakonice a.s.
  havárií Integrovaná prevence a omezování znečistění Prohlášení k životnímu prostředí Rozvody tepla Mapa rozvodu tepla Nastavení parametrů ohřevu ÚT a TV Žádost o odstavení DPS Mapové služby Co jsou mapové služby MAWIS Podání žádosti o vyjádření existence sítí TST ÚAP Mapové podklady pro odbornou veřejnost Pro média Veřejné zakázky Napsali o nás Podporujeme Zpravodaj Fotogalerie Kontakt Životní prostředí Ochrana vod Ochrana ovzduší Vedlejší energetické produkty Chemické látky Prevence závažných havárií Integrovaná prevence a omezování znečistění Prohlášení k životnímu prostředí Ochrana vod TST používá povrchovou vodu jako jednu ze vstupních surovin pro výrobu tepla a elektrické energie Hlavní využití povrchové vody je při chlazení technologického zařízení zejména pro průtočné chlazení parních turbín a pro výrobu napájecí vody parních kotlů TST má povoleno odebírat vodu z řeky Otavy a v mimořádných stavech stav nouze odstávka i z řeky Volyňky Odpadní vody z průtočného chlazení parních turbín jsou řízeně vypouštěny do řeky Volyňky Ostatní technologické odpadní vody pokud nejsou zpětně využívány jsou řízeně vypouštěny do veřejné kanalizace Povolení odběru i vypouštění vod je součástí integrovaného povolení ve kterém jsou stanoveny podmínky Smluvním partnerem pro odběr povrchové vody a vypouštění odpadních vod do řeky Volyňky je Povodí Vltavy Praha Pro odběr pitné vody a

  Original URL path: http://www.tst.cz/ochrana-vod/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Ochrana ovzduší - Teplárna Strakonice a.s.
  kouřových plynů OKP Emisní situace je kontinuálně monitorována vlastními měřícími přístroji a každoročně se provádí ověření jejich správnosti autorizovanou osobou Schéma měření emisí Technologické schéma Emise jsou měřeny za jednotlivými kotli tzv provozní měření které slouží k řízení technologických procesů a za OKP zákonem požadované měření kterým TST prokazuje dodržování emisních limitů a které podléhá ověřování autorizovanou osobou Veškeré změřené hodnoty jsou dále zpracovány ve vyhodnocovacím systému Elidis který provádí vyhodnocení dodržování emisních limitů výpočty hmotnostních úletů a dalších požadovaných hodnot Na olejových kotlích K4 a K5 bylo provedeno měření emisí CO NO x SO 2 a TZL zjištěné hodnoty všech emisí byly podlimitní V roce 2012 bylo provedeno jednorázové měření emisí těžkých kovů PCDD PCDF PCB PAH za kotlem K5 Ke splnění výše uvedených emisních limitů bylo v minulých letech realizováno několik opatření Emise CO Tvorba CO je závislá na technickém stavu kotlů a kvalitě spalovacího procesu Snahou TST je spalování paliva s co největší účinností a tomu odpovídají velmi nízké koncentrace CO na všech kotlích Emise NOx Na kotlích K1 a K2 byla vybudována denitrifikace kouřových plynů metodou NO x OUT Zařízení snižuje koncentrace NO x cca o polovinu Na kotli K3 byla v rámci rekonstrukce kotle instalována primární opatření ke snížení obsahu NO x v kouřových plynech snížení je také cca o 50 Na kotlích K4 K5 se při spalování nízkosirného oleje dosahuje hodnot cca 400 mg m 3 Emise SO 2 Snížení emisí SO 2 kotlů K1 K2 a K3 bylo dosaženo instalací odsiřovacího zařízení polosuchou vápennou metodou Toto zařízení zajišťuje snížení koncentrací SO 2 z původních 4000 mg m 3 na zákonem požadovanou hodnotu 1700 mg m 3 U kotlů K4 a K5 je dodržení limitu SO 2 dosaženo spalováním nízkosirného topného oleje s obsahem síry do 1 Emise TZL tuhých znečišťujících látek U všech uhelných kotlů instalovány elektrostatické odlučovače Odloučený popílek je pneumatickou dopravou z výsypek elektrostatických odlučovačů dopravován do zásobního sila Tato zařízení slouží k snížení úletu tuhých emisí před vstupem spalin do odsíření Finálním zařízením je ale v tomto případě tkaninový filtr který je součástí odsíření Koncentrace za tkaninovým filtrem dosahují velmi nízkých hodnot Úlet emisí od roku 2002 tuny Úlet emisí CO NO x SO 2 TZL r 2002 144 349 1306 34 r 2003 107 372 1450 23 r 2004 99 453 1281 13 r 2005 127 459 1370 30 r 2006 119 443 1511 4 r 2007 130 445 1495 7 r 2008 120 459 1427 15 r 2009 118 410 1251 11 r 2010 118 358 1254 4 r 2011 113 331 1155 7 r 2012 115 332 1107 14 r 2013 113 345 1114 12 r 2014 88 264 925 12 r 2015 99 295 1252 12 Strop od 2008 530 1450 20 Od roku 2008 je TST povinna plnit tzv emisní stropy tj maximální vypouštěné množství emisí v tunách V roce 2015 byly všechny předepsané emisní stropy splněny Další údaje týkající se ochrany ovzduší a dalších složek životního prostředí jsou uvedeny v Prohlášení k životnímu prostředí

  Original URL path: http://www.tst.cz/ochrana-ovzdusi/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Vedlejší energetické produkty - Teplárna Strakonice a.s.
  životnímu prostředí Rozvody tepla Mapa rozvodu tepla Nastavení parametrů ohřevu ÚT a TV Žádost o odstavení DPS Mapové služby Co jsou mapové služby MAWIS Podání žádosti o vyjádření existence sítí TST ÚAP Mapové podklady pro odbornou veřejnost Pro média Veřejné zakázky Napsali o nás Podporujeme Zpravodaj Fotogalerie Kontakt Životní prostředí Ochrana vod Ochrana ovzduší Vedlejší energetické produkty Chemické látky Prevence závažných havárií Integrovaná prevence a omezování znečistění Prohlášení k životnímu prostředí Vedlejší energetické produkty NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V oblasti nakládání s odpady pokračuje trend zahájený již v předchozím období kdy je kladen důraz na využívání a třídění všech vznikajících odpadů Nevyužitelné odpady jsou dále předávány oprávněným osobám V průběhu roku 2005 byl vypracován Plán odpadového hospodářství původce který vstoupil v platnost bez připomínek Krajského úřadu Další údaje týkající se nakládání s odpady a dalších složek životního prostředí jsou uvedeny v Prohlášení k životnímu prostředí Toto Prohlášení které je každoročně aktualizováno je možno stáhnout ve formátu pdf VEDLEJŠÍ ENERGETICKÉ PRODUKTY Při spalování uhlí vzniká popílek a škvára při odsiřování spalin produkt odsíření Tyto materiály jsou označovány jako vedlejší energetické produkty VEP Roční objem těchto materiálů činí dohromady 30 40 000 tun a je závislý na provozu zařízení Produkce VEP v tunách od roku 2002 VEP Popílek Škvára Produkt r 2002 26301 10272 2034 r 2003 29290 9641 4095 r 2004 34157 10214 5458 r 2005 29262 8832 4461 r 2006 30343 9804 7098 r 2007 28103 11007 5808 r 2008 27049 9755 5950 r 2009 26730 8031 5534 r 2010 26585 8932 6162 r 2011 23851 7363 6216 r 2012 25607 4480 5785 r 2013 19029 5638 6207 r 2014 16696 5142 5271 r 2015 22829 4573 7380 Vedlejší energetické produkty jsou předávány k dalšímu využití V roce 2015 nebyly tyto produkty ukládány na skládky odpadů ale byly 100 využity k

  Original URL path: http://www.tst.cz/vedlejsi-energeticke-produkty/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Chemické látky - Teplárna Strakonice a.s.
  o vyjádření existence sítí TST ÚAP Mapové podklady pro odbornou veřejnost Pro média Veřejné zakázky Napsali o nás Podporujeme Zpravodaj Fotogalerie Kontakt Životní prostředí Ochrana vod Ochrana ovzduší Vedlejší energetické produkty Chemické látky Prevence závažných havárií Integrovaná prevence a omezování znečistění Prohlášení k životnímu prostředí Chemické látky Nakládání s chemickými látkami je v TST řízeno interním dokumentem směrnicí do které jsou promítnuty povinnosti vyplývající pro TST z platné národní a evropské legislativy Směrnice zahrnuje postup nakládání od vystavení požadavku na nákup přes nákup skladování užívání až po výrobu a prodej Z bezpečného nakládání s chemickými látkami jsou pracovníci na dotčených pracovištích pravidelně proškolováni K dispozici mají bezpečnostní listy výrobců chemických látek a směsí se kterými v rámci své profese nakládají a Pravidla nakládání pro zákonem vybrané klasifikace nebezpečnosti Pracovníkům jsou přidělovány vhodné osobní ochranné pracovní pomůcky Chemické látky a směsi jsou skladovány ve skladech popř zásobnících u kterých jsou v pravidelných intervalech prováděny vizuální kontroly a těsnostní zkoušky Zásobníky na kapalné chemické látky jsou umístěny v havarijních vanách Ve větším množství je nakládáno s látkami žíravými kyselinou chlorovodíkovou hydroxidem sodným a chloridem železitým které se používají na chemické úpravně vody při čiření a demineralizaci povrchové vody a s ropnými produkty

  Original URL path: http://www.tst.cz/chemicke-latky/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Prevence závažných havárií - Teplárna Strakonice a.s.
  k životnímu prostředí Rozvody tepla Mapa rozvodu tepla Nastavení parametrů ohřevu ÚT a TV Žádost o odstavení DPS Mapové služby Co jsou mapové služby MAWIS Podání žádosti o vyjádření existence sítí TST ÚAP Mapové podklady pro odbornou veřejnost Pro média Veřejné zakázky Napsali o nás Podporujeme Zpravodaj Fotogalerie Kontakt Životní prostředí Ochrana vod Ochrana ovzduší Vedlejší energetické produkty Chemické látky Prevence závažných havárií Integrovaná prevence a omezování znečistění Prohlášení k životnímu prostředí Prevence závažných havárií Vedení společnosti Teplárny Strakonice a s dále TST ve snaze co nejvíce snížit rizika vedoucí k závažným haváriím s dopadem na zdraví životní prostředí a majetek a v případě vzniklých havárií omezit jejich následky přijalo zásady politiky prevence závažných havárií TST má zpracované havarijní plány dle požadavku několika zákonů energetického vodního zákona o ochraně ovzduší a zákona o prevenci závažných havárií Havarijní plány obsahují popis technologie odpovědnosti a pravomoci pracovníků systém dorozumívání a ohlašování možné havarijní scénáře postupy k zamezení rozšíření a likvidace následků havárie Havarijní plány jsou pravidelně aktualizovány a pracovníci jsou z jejich obsahu proškolováni Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami a přípravky ukládá za povinnost vypracovat na základě klasifikace nebezpečnosti a skladovaného množství chemických látek návrh na zařazení popř

  Original URL path: http://www.tst.cz/prevence-zavaznych-havarii/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Integrovaná prevence a omezování znečistění - Teplárna Strakonice a.s.
  prostředí Ochrana vod Ochrana ovzduší Vedlejší energetické produkty Chemické látky Prevence závažných havárií Integrovaná prevence a omezování znečistění Prohlášení k životnímu prostředí Rozvody tepla Mapa rozvodu tepla Nastavení parametrů ohřevu ÚT a TV Žádost o odstavení DPS Mapové služby Co jsou mapové služby MAWIS Podání žádosti o vyjádření existence sítí TST ÚAP Mapové podklady pro odbornou veřejnost Pro média Veřejné zakázky Napsali o nás Podporujeme Zpravodaj Fotogalerie Kontakt Životní prostředí Ochrana vod Ochrana ovzduší Vedlejší energetické produkty Chemické látky Prevence závažných havárií Integrovaná prevence a omezování znečistění Prohlášení k životnímu prostředí Integrovaná prevence a omezování znečistění Zákon č 76 2002 Sb o integrované prevenci stanovil povinnost získat do 30 října 2007 tzv integrované povolení IP Jak název napovídá toto povolení integruje a nahrazuje většinu povolení souvisejících s ochranou životního prostředí IP je velice významný dokument který nahrazuje celou řadu dříve platných povolení zejména v oblasti ochrany ovzduší hospodaření s odpady nakládání s vodami snižování hluku předcházení haváriím Proces získání IP byl poměrně složitý a zdlouhavý V prosinci 2005 byla žádost o vydání IP předložena Krajskému úřadu Po připomínkách příslušných orgánů státní správy odborně způsobilé osoby České informační agentury životního prostředí CENIA a ústním jednání na Krajském úřadu bylo 22 9

  Original URL path: http://www.tst.cz/integrovana-prevence-a-omezovani-znecisteni/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Prohlášení k životnímu prostředí - Teplárna Strakonice a.s.
  Umělé kamenivo RUGEN Výroba tepla a elektřiny Výroba tepla a elektřiny Výroba tepla a elektřiny pro školy Technologické schéma Pojmy v teplárenství Životní prostředí Ochrana vod Ochrana ovzduší Vedlejší energetické produkty Chemické látky Prevence závažných havárií Integrovaná prevence a omezování znečistění Prohlášení k životnímu prostředí Rozvody tepla Mapa rozvodu tepla Nastavení parametrů ohřevu ÚT a TV Žádost o odstavení DPS Mapové služby Co jsou mapové služby MAWIS Podání žádosti o

  Original URL path: http://www.tst.cz/prohlaseni-k-zivotnimu-prostredi/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Nastavení parametrů ohřevu ÚT a TV - Teplárna Strakonice a.s.
  produkty Chemické látky Prevence závažných havárií Integrovaná prevence a omezování znečistění Prohlášení k životnímu prostředí Rozvody tepla Mapa rozvodu tepla Nastavení parametrů ohřevu ÚT a TV Žádost o odstavení DPS Mapové služby Co jsou mapové služby MAWIS Podání žádosti o vyjádření existence sítí TST ÚAP Mapové podklady pro odbornou veřejnost Pro média Veřejné zakázky Napsali o nás Podporujeme Zpravodaj Fotogalerie Kontakt Rozvody tepla Mapa rozvodu tepla Nastavení parametrů ohřevu ÚT a TV Žádost o odstavení DPS Nastavení parametrů ohřevu ÚT a TV Postup pro nastavení vytápěcích parametrů DPS a vyregulování topného systému po zateplení objektu Vzhledem k rozsáhlému zateplování a tedy snížení množství odebrané tepelné energie zavádíme jednoduchý formulář s popisem požadovaných parametrů ohřevu ÚT a TV včetně nastavení časových programů Formulář je volně k dispozici na internetových stránkách TST a s Tento formulář slouží k usnadnění komunikace mezi odběratelem a dodavatelem tepla při nastavení parametrů vytápění dle požadavků odběratele Chceme zároveň upozornit že je odběratel povinen před zateplením objektu kontaktovat dodavatele tepelné energie a tento záměr mu nahlásit a to z důvodu provedení nutných příprav ze strany TST a s jako například demontáž čidla venkovní teploty podle kterého se řídí regulace ohřevu ÚT Po provedení zateplení objektu je nutné

  Original URL path: http://www.tst.cz/nastaveni-parametru-ohrevu-ut-a-tv/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive