archive-cz.com » CZ » P » PROVITAS.CZ

Total: 54

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Provitas - projekce
  Kontakty Volná místa Strojně technologická Stavební Elektro Projekce stavební Statika betonových staveb Kontakt Ing Bohumír Moravec autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Zpracování projektové a výrobní dokumentace ocelových konstrukcí statika ocelových konstrukcí Kontakt Ing Zdeněk Olbřímek autorizovaný inženýr v oboru

  Original URL path: http://www.provitas.cz/prod2.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Provitas - reference
  PROVITAS a s Projekční a konstrukční kancelář Na Jízdárně 2767 702 00 Ostrava O firmě Projekce Reference Kontakty Volná místa Přehled Fotogalerie 2005 Contech Poslední aktualizace 2011 02 25

  Original URL path: http://www.provitas.cz/refer2.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • VÍTKOVICE STEEL Zadávací dokumentace foto 2005 VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a s VÍTKOVICE STEEL a s Celoplo né èi tìní bram Studie 2005 VÍTKOVICE STEEL a s OK obslu ného stroje koksové baterie Výrobní dokumentace 2005 VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ a s ALÈEVSKKOKS Alèevs k Ukrajina Odsuvná vrata pro rekonstrukci el obloukové pece EOP 5 Výrobní dokumentace 2005 VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a s Zatahovací støecha uhelného zásobníku sázecího stroje koksové baterie KB10 Projektová dokumentace 2005 VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ a s ALÈEVSKKOKS Alèevs k Ukrajina Sanatorium Klimkovice Aktualizace provozních øádù 2004 Sanatorium Klimkovice Indikace CO u nará ecích pecí NP2 a NP3 Projektová dokumentace 2004 SCHREIER s r o VÍTKOVICE STEEL a s Nará ecí pece NP2 a NP3 Protokoly o stanovení vnìj ích vlivù 2004 VÍTKOVICE STEEL a s Rekonstrukce odsypávání havarijního zásobníku Projektová dokumentace 2004 HP Frýdek Místek a s VP Ostrava a s Oprava zaøízení pro ohøev mezipánví Strojní èást elektro a MaR 2004 VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ a s US Steel Ko ice Stlaèovadlo svitkù drátu BEKAERT Hlohovec Realizaèní projekt výrobní dokumentace a dodávka èásti strojní a elektro vèetnì øídícího systému foto 2004 OCHI In enýring BEKAERT Hlohovec Instalace kompresoru Projektová dokumentace 2004 LINDE VÍTKOVICE a s Posunovací elektrovùz Pøepoèet a specifikace úprav 2004 Nová Hu Projekce spol s r o Jímka na glykol vè potrubí Projektová dokumentace 2004 LINDE VÍTKOVICE a s Úprava výbìhu dìlící pily Realizaèní dokumentace 2004 VÍTKOVICE STEEL a s MaR a elektro TG3 ØS DAMATIC Elektrárna Hodonín Pøepracování projektové dokumentace 2004 Metso Automation s r o Sedimentaèní komora SS1 VS Ko ice Projektová a výrobní dokumentace 2004 VAI Praha Engineering spol s r o Modernizace MaR výmìníkových stanic Projektová dokumentace 2004 Energetika Tøinec a s Generální oprava s modernizací a rekonstrukcí konvertoru è 2 v ocelárnì T Tøinec Realizaèní projektová a výrobní dokumentace èinnost generálního projektanta autorský dozor foto 2004 TØINECKÉ ELEZÁRNY a s Odpra ovací potrubí a OK v ocelárnì Carinox Belgie Výrobní dokumentace a statické výpoèty 2004 Hutní projekt Frýdek Místek a s VAI Praha Engineering spol s r o Rekonstrukce jeøábové dráhy Realizaèní projekt 2003 VÍTKOVICE STEEL a s Vìdeckotechnologický park Poruba II etapa Realizaèní projekt spodní stavby 2003 TECHNOPROJEKT a s Výstavba provozu Paclitaxel extrakce IVAX Technická pomoc pøi øe ení projekèních zmìn 2003 G M Project s r o IVAX Opava Komárov Nová traverza s elektromagnety pro pøená ení tìtovnic u jeøábu è 27 Návrh øe ení a realizaèní dokumentace foto 2003 VÍTKOVICE STEEL a s Generální oprava topení staré rozmrazovací haly vèetnì potrubí vratného kondenzátu v Elektrárnì Tøebovice Realizaèní dokumentace energetika potrubí 2003 Dalkia Morava a s Mìøení teploty pecního transformátoru Dokumentace elektro 2003 ELTODO MIS ELEKTROTECHNIKA s r o VÍTKOVICE Výzkum s r o Modernizace ocelárny v DB Bohumín Èinnost konzultanta a oponentura studie modernizace ocelárny v DB Bohumín hutì 2003 DB Bohumín a s Vytápìní skladu ND v Dolní oblasti VÍTKOVICE a s Studie energetika 2003 VÍTKOVICE a s Mìøení tepla a prùtoku v EVi Realizaèní projekt elektro 2003 VÍTKOVICE a s Podchycení naru ené stavby Starého øeditelství VÍTKOVICE Studie

  Original URL path: http://www.provitas.cz/refer3.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Provitas - kontakty
  Monika Hranická Sekretariát 596 613 432 721 431 275 sekretariat provitas cz Ing Arnošt Bergmann Projekce strojně technologická 596 637 109 723 165 593 bergmann provitas cz Ing Jaroslav Cibulka Projekce strojně technologická 596 637 106 721 593 666 cibulka provitas cz Ing Jan Kačor Projekce strojně technologická 596 637 110 nbsp kacor provitas cz Ing Jiří Kolek Projekce strojně technologická 596 633 156 nbsp kolek provitas cz Shankar Mazumder

  Original URL path: http://www.provitas.cz/kont2.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bekaert Hlohovec - fotodokumentace

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /vedeni1.htm (2016-04-30)


 • Provitas - projekce
  Strojně technologická Stavební Elektro Projekce elektro Průmyslové silnoproudé a slaboproudé rozvody včetně rozvoden a trafostanic regulované pohony stejnosměrné a střídavé Zpracování protokolů o určení vnějších vlivů Kontakt Ing Zdeněk Huvar autorizovaný inženýr v oboru Technologická zařízení staveb Měření a regulace

  Original URL path: http://www.provitas.cz/prod3.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • pro akci rekonstrukce a modernizace konvertoru è 2 TØINECKÝCH ELEZÁRNÁCH v byly firma PROVITAS vybrána taky jako generální projektant i pro druhou èást rekonstrukce ocelárny výmìnu konvertoru è 1 Pøedmìtem kontraktu bylo zpracování projektové a výrobní dokumentace tuzemských dodávek a autorský dozor Potrubní rozvody pánvové hospodáøství a jeøábová doprava pro ISSM 2005 Pro generálního dodavatele VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY zaji ovala firma PROVITAS zadávací a projektovou dokumentaci PS 05 Pánvové hospodáøství PS 07 jeøábová doprava a PS 10 Potrubní rozvody koordinaci projektu návrh provozních pøedpisù a pøedpisy pro individuální a komplexní zkou ky pro výstavbu Integrovaného systému sekundární metalurgie ve firmì VÍTKOVICE STEEL Keson pro ISSM ve VÍTKOVICE STEEL 2005 Pro generálního dodavatele VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY zaji ovala firma PROVITAS zpracování výrobní dokumentace kesonu víka kesonu závìsù víka kesonu pøevá ecího vozu struskové mísy ochranných stìn u stahování strusky OK pánvového hospodáøství pro výstavbu Integrovaného systému sekundární metalurgie ve firmì VÍTKOVICE STEEL Chlazený odtah spalin REKO EOP è 5 2005 Pro VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY zaji ovala firma PROVITAS zpracování výrobní dokumentace chlazeného odtahu spalin pro rekonstrukci EOP è 5 v ocelárnì firmy VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY Stlaèovadlo svitkù drátu BEKAERT Hlohovec 2004 Na základì referencí s provozováním podobného zaøízení ve firmì BEKAERT Bohumín bylo vyrobeno zaøízení pro stlaèování svitkù drátu pøed expedicí také pro BEKAERT Hlohovec PROVITAS zaji oval zpracování dokumentace a výrobu elektroèásti vèetnì ovládání a strojní èásti s výjimkou hydraulického pohonu Generální oprava s modernizací a rekonstrukcí konvertoru è 2 v ocelárnì T Tøinec 2004 Pro GO s modernizací a rekonstrukcí konvertoru è 2 v ocelárnì T Tøinec zaji ovala firma PROVITAS èinnost generálního projektanta Pøedmìtem díla bylo pøedev ím zpracování realizaèní projektové dokumentace technická koordinace s dodavatelem vlastního konvertoru SMS DEMAG autorský dozor a pro rozsah tuzemských dodávek také zpracování výrobní dokumentace Pøi GO byla provedena výmìna pùvodního konvertoru

  Original URL path: http://www.provitas.cz/galer1.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Těžká profilová trať - EVRAZ VÍTKOVICE STEEL - fotodokumentace

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /tptvsfoto1.htm (2016-04-30)