archive-cz.com » CZ » P » PRAHA2.CZ

Total: 114

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Úřad MČ: Interpelace
  ZMČ Člen rady pro oblast kultury neuvolněný člen ZMČ Zástupce starostky pro oblast informatiky a bezpečnosti neuvolněný člen ZMČ Uvolněný člen ZMČ předseda majetkového výboru Úřední deska E deska Volná místa Volné byty Volné nebytové prostory Veřejné zakázky Granty Podatelna Rozklikávací rozpočet Formuláře a tiskopisy Humanitní odbor Odbor dopravy a územního rozvoje Odbor majetku a investic Odbor matrik Odbor kancelář starostky a vnějších vztahů Odbor správních agend Odbor výstavby Odbor životního prostředí Živnostenský odbor Odbor ekonomický oddělení správy a vymáhání místních poplatků Programy podpory grantové řízení Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Adresa profilu zadavatele Informace o výsledcích kontrol Co dělat když řešení životních situací Vybraná usnesení RMČ pravidla Výroční zpráva ze zákona 106 1999 Sb Organizace zřízené MČ Prodej a správa bytů Prodej bytů Prodej pozemků Seznam bytových domů Mapový portál Kontakt Úřad MČ Praha 2 Podatelna Návštěvní hodiny pro veřejnost Online objednání na úřad Datová schránka Další úřady Otázky a odpovědi Pro nevidomé a slabozraké Hledat RSS Mapa stránek Vytiskonout CZ EN Přihlášení Registrace Úvodní Volené orgány Interpelace Starostka Rada MČ seznam Zastupitelstvo MČ seznam Interpelace Volební období 2014 2018 Volební období 2013 2014 Programové prohlášení rady pro volební období 2014 2018 Koaliční smlouva 2014 2018 Jednání rady

  Original URL path: http://urad.praha2.cz/Interpelace (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Úřad MČ: Programové prohlášení rady pro volební období 2014-2018
  dětí ve třídách mateřských škol na 20 I nadále budeme podporovat uplatňování alternativních přístupů ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Vytvoříme příznivé podmínky pro další vzdělávání učitelů včetně zahraničních stáží nebo výměnných pobytů Zasadíme se o uplatňování zásad zdravé výživy a moderních trendů v jídelních provozech Zajistíme pokračování preventivních programů na zlepšení školní atmosféry prosazování zdravého životního stylu a práce s žáky ve smyslu prevence rizikových forem chování šikana záškoláctví projevy rasismu a xenofobie vandalství apod Budeme i nadále pokračovat v podpoře meziškolních akcí Podpoříme i nadále činnost neziskových organizací v oblasti sportovní výchovy mládeže mimoškolní činnost dětí a mládeže a společné aktivity rodin s dětmi Budeme podporovat dětské a mládežnické organizace na dvojce abychom dětem umožnili trávit smysluplně jejich volný čas 4 Kultura a společenské aktivity Budeme i nadále podporovat obohacení života v městské části prostřednictvím kulturních a společenských aktivit Budeme je rozvíjet s úctou ke kulturnímu a historickému dědictví dlouhodobým tradicím i s ohledem na širokou škálu možností Budeme nadále usilovat o co nejvyšší využití potenciálu kulturních institucí zřizovaných MČ veřejného prostoru na území Prahy 2 i potenciálu našich tvořivých spoluobčanů Využijeme mj formu grantových programů a účelových dotací Zajistíme pokračování činnosti Novoměstské radnice a Knihovny na Vinohradech jako prestižních center Prahy 2 v oblasti kultury společenských a vzdělávacích aktivit Budeme realizovat výstavy a jiné akce připomínající významná výročí a historii Prahy Budeme pořádat koncerty mj ve spolupráci s Akademií múzických umění HAMU Konzervatoří Jaroslava Ježka KJJ a dalšími institucemi Budeme vydávat publikace a informační výstupy přispívající k osvětě o kulturním a historickém dědictví Uspořádáme každoročně již tradiční akce jakými jsou Vinobraní Velikonoční a Vánoční trhy akce k významným výročím či spojené s oživením vybraných lokalit Ve spolupráci s jinými pořadateli budeme i nadále podporovat kulturní a společenské aktivity na území Prahy 2 určené pro lidi různých zájmů napříč generacemi Budeme pokračovat v oživování veřejného prostoru formou projektů podporujících zapojení veřejnosti tzv Street Art piana na ulici šachové stolky poesiomat a další Zajistíme poskytování informací o kulturních aktivitách na území MČ prostřednictvím Novin Prahy 2 a webových stránek MČ 5 Výstavba a územní rozvoj Územní rozvoj má v centru města omezené možnosti ale prolíná se s řadou dalších oblastí jako je doprava životní prostředí majetek a bezpečnost Jedná se především o úpravy veřejných prostranství zajišťující fungování města ku prospěchu svých obyvatel Většina veřejných prostor není ovšem městské části svěřena Statutem a tak zásadním předpokladem v této oblasti je součinnost hl města Prahy V rámci projednávání Strategického plánu HMP nového územního plánu a Management plánu PPR budeme prosazovat zájmy MČ V oblasti územního plánování budeme usilovat o posílení úlohy MČ v procesu rozhodování o svém území Budeme prosazovat přímé propojení Hlavního nádraží s Vinohrady a tramvajové propojení z Vinohradské ulice na Václavské nám Budeme podporovat kroky HMP směřující ke snížení dopravního zatížení MČ a to zvláště humanizaci SJ magistrály a vytvoření nového mezibřežního propojení mezi Prahou 4 a Prahou 5 Budeme usilovat o zvýšení kvality veřejných prostranství například odstraněním bariér ve prospěch hendikepovaných občanů zřízení bezbariérových přístupů do stávajících stanic metra a realizaci trasy D metra V souladu se společným memorandem MČ Praha 2 a hl m Prahy se budeme účastnit a prosazovat revitalizaci Karlova náměstí Budeme postupovat podle schváleného Programu regenerace městské části Budeme usilovat o svěření chodníků a stromořadí v ulicích do správy MČ v případě že toto bude doprovázeno adekvátním navýšením dotačních prostředků ze strany HMP Při projednávání staveb investorů budeme usilovat o minimalizaci zátěže prostředí v městské části Budeme zajišťovat péči o svěřené nemovité památky a spolupůsobit ve Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska Budeme pokračovat v systematické revitalizaci a propojení parků a ploch zeleně MČ Ve správních řízeních budeme podporovat ochranu bytového fondu a výrazné zastoupení vzrostlé zeleně Budeme rozvíjet interaktivní mapový portál WebGIS Prahy 2 6 Životní prostředí Zlepšování úrovně životního prostředí a kvality života ve veřejném prostoru je trvalou prioritou MČ Rada MČ se bude nadále věnovat širokému rozsahu témat v této oblasti péče o zeleň čistota a úklid hospodaření s odpady úspora energií ochrana proti hluku a kvalita ovzduší Budeme pokračovat v budování podzemních kontejnerů na tříděný odpad Zachováme projekt létajících sběrných dvorů k podpoře třídění odpadu a k omezení vzniku černých skládek Budeme pokračovat v programu Čistá dvojka včetně osvěty a zapojení občanů Zachováme bezplatnou telefonní linku Ulice Prahy 2 zaměřenou na závady ve veřejném prostoru Zajistíme částečnou dosadbu chybějících stromů do volných rabátek byť ulice nejsou svěřeny do správy městské části Zajistíme kvalitní správu parků obnovu jejich mobiliáře a větší bezpečnost jak v parcích tak na veřejných dětských hřištích Budeme pokračovat v rekonstrukci dalších veřejných dětských hřišť a dle prostorových možností podpoříme hřiště pro dospělé Budeme pokračovat v rekonstrukci dalších parků Při plánování rekonstrukcí a nákladnějších úprav zohledníme očekávané náklady na budoucí údržbu Budeme podporovat opatření a projekty směřující ke snížení emisí škodlivin do ovzduší a ke snížení spotřeby energie Podpoříme monitoring kvality ovzduší a hlukové zátěže Budeme průběžně informovat občany o zajištění úklidu MČ a možnostech sběru odpadů 7 Doprava V oblasti dopravy budeme řešit jak problematiku zátěže území MČ v důsledku zejména automobilové dopravy která se prolíná s oblastí životního prostředí tak problematiku dopravní obslužnosti parkování bezpečnosti bezbariérovosti kvality komunikací ale i podporu alternativních druhů dopravy Nadále zůstává velkým úkolem humanizace a zklidnění dopravně přetížené severojižní magistrály a přilehlých ulic Tento úkol bude složitější prosadit protože závisí na postojích a programu nového vedení hl m Prahy k dopravnímu systému města Budeme usilovat o úpravu rizikových přechodů pro chodce tak aby byly bezpečnější Podpoříme ve spolupráci se školami a Městskou policií programy dopravní výchovy Budeme usilovat o zlepšení kontroly parkování na rezidentních zónách Vytipujeme úzké komunikace kde kolmé parkování znemožňuje pohyb chodců a změníme tento způsob parkování na podélné Budeme prosazovat aby rekonstrukce komunikací proběhly koordinovaně včetně podzemních sítí tramvajových těles a semaforů například ul Bělehradská Vinohradská Projednáme s MHMP a TSK a s dlouhodobý způsob provádění a financování oprav povrchů chodníků na území MČ Praha 2 Uvolníme z rozpočtu prostředky na spolufinancování těchto projektů výtěžek z prodeje majetku podle přijatých pravidel Budeme podporovat řešení problematiky

  Original URL path: http://urad.praha2.cz/Programove-prohlaseni-rady-pro-volebni-obdobi-2014-2018 (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Úřad MČ: Koaliční smlouva 2014-2018
  domovního a bytového fondu ve správě MČ v přiměřeném rozsahu zohledňujícím potřeby sociální ekonomické i potřebnou stabilizaci rezidentů podle koncepce obecního bydlení Přehodnocení parametrů pravidel sociální bytové politiky s cílem zvýšit dostupnost sociálního bydlení Zachování podmínek stávajících nájemních smluv na dobu neurčitou pro stabilizaci současných nájemníků Tzv základní nájemné odstupňovat ve vazbě na lokalitu umístění v domě technický stav hlukovou zátěž aj Citlivě řešit změny nájemních smluv a přechody nájmů po zákonné dvouleté lhůtě a to především u dlouhodobých rezidentů kteří řádně plní své povinnosti za účelem jejich stabilizace Uskutečnit pronájem prázdných bytů formou aukcí se zvýhodněním rezidentů Prahy 2 5 Kvalita životního prostředí a veřejného prostoru Pokračování v úsilí při zlepšování kvality životního prostředí a veřejného prostoru zejména v oblastech péče o zeleň čistoty a úklidu hospodaření s odpady úspor energií ochrany proti hluku a kvality ovzduší Pokračování v rekonstrukci části parku Folimanka V souladu se společným memorandem MČ Praha 2 a hl m Prahy zahájit revitalizaci Karlova náměstí Alokování investic rovnoměrně do celého veřejného prostoru V případě plánování nákladnějších úprav parků zohlednit i očekávané náklady na budoucí údržbu Svěření chodníků a stromořadí v ulicích do správy MČ v případě že toto bude doprovázeno adekvátním navýšením dotačních prostředků ze strany MHMP Uplatňování koncepčních postupů posilování nástrojů osvěty a spoluúčasti veřejnosti Podrobné rozpracování výše uvedených programových priorit bude obsaženo v Programovém prohlášení RMČ Programové prohlášení RMČ bude rozpracováno i pro další tematické oblasti u kterých byla konstatována vysoká míra programové shody jednotlivých stran bezpečnost doprava územní rozvoj školství sociální politika kultura apod Čl III Složení a kompetence orgánů městské části Praha 2 1 Smluvní strany se dohodly že počet členů Rady městské části pro volební období 2014 2018 bude devět z čehož bude jedna starostka tři zástupci zástupkyně starostky dva členové zastupitelstva členové RMČ všichni uvolněni pro výkon funkce Dále pak tři členové zastupitelstva členové RMČ kteří budou neuvolněni pro výkon funkce 2 Při volbě členů RMČ obsadí ODS tyto funkce starostka jeden zástupce starostky a jeden člen zastupitelstva uvolněný pro výkon funkce a jeden člen zastupitelstva člen RMČ neuvolněný pro výkon funkce 3 Při volbě členů RMČ obsadí TOP 09 tyto funkce jeden zástupce starostky a jeden člen zastupitelstva uvolněný pro výkon funkce a jeden člen zastupitelstva člen RMČ neuvolněný pro výkon funkce 4 Při volbě členů RMČ obsadí OSB tyto funkce jeden zástupce starostky uvolněný pro výkon funkce a jeden člen zastupitelstva člen RMČ neuvolněný pro výkon funkce 5 Mimo složení Rady městské části Praha 2 zástupce ODS obsadí funkci uvolněného člena zastupitelstva předsedy Majetkového výboru 6 V případě že z nominovaných funkcí za ODS TOP 09 a OSB kdokoliv odstoupí nebo bude odvolán tyto funkce budou i nadále náležet k obsazení kandidáty téže smluvní strany pokud se strany nedohodnou jinak 7 Smluvní strany se dohodly na tomto rozložení RMČ a na následujícím rozdělení kompetencí jejích členů Starostka ODS Bezpečnost podpora podnikání Zástupce starostky ODS Životní prostředí výstavba územní rozvoj Zástupkyně starostky TOP 09 Školství mládež a volnočasové aktivity Zástupkyně starostky OSB Bytová politika prodej majetku Uvolněný člen

  Original URL path: http://urad.praha2.cz/Koalicni-smlouva-2014-2018 (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Úřad MČ: Jednání rady a zastupitelstva
  rozpočet Formuláře a tiskopisy Humanitní odbor Odbor dopravy a územního rozvoje Odbor majetku a investic Odbor matrik Odbor kancelář starostky a vnějších vztahů Odbor správních agend Odbor výstavby Odbor životního prostředí Živnostenský odbor Odbor ekonomický oddělení správy a vymáhání místních poplatků Programy podpory grantové řízení Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Adresa profilu zadavatele Informace o výsledcích kontrol Co dělat když řešení životních situací Vybraná usnesení RMČ pravidla Výroční zpráva ze zákona 106 1999 Sb Organizace zřízené MČ Prodej a správa bytů Prodej bytů Prodej pozemků Seznam bytových domů Mapový portál Kontakt Úřad MČ Praha 2 Podatelna Návštěvní hodiny pro veřejnost Online objednání na úřad Datová schránka Další úřady Otázky a odpovědi Pro nevidomé a slabozraké Hledat RSS Mapa stránek Vytiskonout CZ EN Přihlášení Registrace Úvodní Volené orgány Jednání rady a zastupitelstva Starostka Rada MČ seznam Zastupitelstvo MČ seznam Interpelace Programové prohlášení rady pro volební období 2014 2018 Koaliční smlouva 2014 2018 Jednání rady a zastupitelstva Termínový kalendář zasedání rady a zastupitelstva Jednací řád zastupitelstva Jednací řád rady Usnesení rady a zastupitelstva Programy rady návrhy Programy zastupitelstva Usnesení rady a zastupitelstva Zvukové záznamy ze zasedání zastupitelstva Komise rady Výbory zastupitelstva Kalendář akcí listopad 2015 href href po út st čt pá so ne 44 26 27 28 29 30 31 1 45 2 3 4 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 18 19 20 21 22 48 23 24 25 26 27 28 29 49 30 1 2 3 4 5 6 Vyberte druh akce Nezáleží Programy kulturních institucí Kulturní a volnočasové akce v Praze 2 Koncerty Výstavy Divadlo a filmy Projekty přednášky workshopy Pro děti a mládež Sportovní akce Jednání rady a zastupitelstva Termínový kalendář zasedání rady a zastupitelstva Jednací řád zastupitelstva Jednací řád rady Usnesení rady a zastupitelstva Programy

  Original URL path: http://urad.praha2.cz/Jednani-rady-a-zastupitelstva (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Úřad MČ: Usnesení rady a zastupitelstva
  dne 20 07 2015 13 řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 22 06 2015 12 řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 08 06 2015 11 řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25 05 2015 10 řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11 05 2015 9 řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 27 04 2015 8 řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 13 04 2015 7 řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 30 03 2015 6 řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20 03 2015 1 mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 dne 06 03 2015 5 řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 02 03 2015 4 řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 16 02 2015 3 řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 02 02 2015 2 řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 19 01 2015 1 řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 05 01 2015 Nezáleží Datum Open the calendar popup listopad 2015 href href p ú s č p s n 44 26 27 28 29 30 31 1 45 2 3 4 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 18 19 20 21 22 48 23 24 25 26 27 28 29 49 30 1 2 3 4 5 6 Rovno Starší Novější Číslo usnesení Číslo jednání V obsahu všechna slova jakékoliv ze slov jako frázi Hledat i v přílohách 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Číslo usnesení Číslo jednaní Název Datum 932 20 k uzavření smlouvy o zajištění náhradní výsadby a následné odborné péče 9 listopadu 2015 933 20 k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady společnosti MIA FILM s r o pro natáčení filmu Allmen 9 listopadu 2015 934 20 ke jmenování vedoucího odboru správních agend 9 listopadu 2015 935 20 k odměnám ředitelů ředitelek a pedagogických pracovníků základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2 za školní rok 2014 2015 z rozpočtu zřizovatele 9 listopadu 2015 936 20 k odměnám ředitelů a ředitelek základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2 za školní rok 2014 2015 z rozpočtu těchto příspěvkových organizací 9 listopadu 2015 937 20 k záměru prodeje bytové jednotky v budově č p 334 stojící na pozemku parc č 374 zaps na LV 13838 a 13839 k ú Vinohrady na adrese Londýnská 334 83 9 listopadu 2015 938 20 k záměru prodeje bytové jednotky v budově č p 1790 stojící na pozemku parc č 1817 zaps na LV 6518 a 6519 k ú Nové Město na adrese Sokolská 1790 56 9 listopadu 2015 939 20 k záměru prodeje bytové jednotky v budově č p 259 stojící na pozemku parc č 1041 zaps na LV 6516 a 6517 k ú Nové Město na adrese Myslíkova 259 10 9 listopadu 2015

  Original URL path: http://urad.praha2.cz/appo/usn/363 (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Úřad MČ: Zvukové záznamy ze zasedání zastupitelstva
  Zástupce starostky pro oblast financí a dopravy neuvolněný člen ZMČ Člen rady pro oblast kultury neuvolněný člen ZMČ Zástupce starostky pro oblast informatiky a bezpečnosti neuvolněný člen ZMČ Uvolněný člen ZMČ předseda majetkového výboru Úřední deska E deska Volná místa Volné byty Volné nebytové prostory Veřejné zakázky Granty Podatelna Rozklikávací rozpočet Formuláře a tiskopisy Humanitní odbor Odbor dopravy a územního rozvoje Odbor majetku a investic Odbor matrik Odbor kancelář starostky a vnějších vztahů Odbor správních agend Odbor výstavby Odbor životního prostředí Živnostenský odbor Odbor ekonomický oddělení správy a vymáhání místních poplatků Programy podpory grantové řízení Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Adresa profilu zadavatele Informace o výsledcích kontrol Co dělat když řešení životních situací Vybraná usnesení RMČ pravidla Výroční zpráva ze zákona 106 1999 Sb Organizace zřízené MČ Prodej a správa bytů Prodej bytů Prodej pozemků Seznam bytových domů Mapový portál Kontakt Úřad MČ Praha 2 Podatelna Návštěvní hodiny pro veřejnost Online objednání na úřad Datová schránka Další úřady Otázky a odpovědi Pro nevidomé a slabozraké Hledat RSS Mapa stránek Vytiskonout CZ EN Přihlášení Registrace Úvodní Volené orgány Zvukové záznamy ze zasedání zastupitelstva Starostka Rada MČ seznam Zastupitelstvo MČ seznam Interpelace Programové prohlášení rady pro volební období 2014 2018 Koaliční smlouva 2014 2018 Jednání rady a zastupitelstva Usnesení rady a zastupitelstva Zvukové záznamy ze zasedání zastupitelstva Komise rady Výbory zastupitelstva Kalendář akcí listopad 2015 href href po út st čt pá so ne 44 26 27 28 29 30 31 1 45 2 3 4 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 18 19 20 21 22 48 23 24 25 26 27 28 29 49 30 1 2 3 4 5 6 Vyberte druh akce Nezáleží Programy kulturních institucí Kulturní a volnočasové akce v Praze 2 Koncerty Výstavy Divadlo a filmy

  Original URL path: http://urad.praha2.cz/Zvukove-zaznamy-ze-zasedani-zastupitelstva (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Úřad MČ: JEDNACÍ ŘÁD KOMISÍ
  smlouva 2014 2018 Jednání rady a zastupitelstva Usnesení rady a zastupitelstva Zvukové záznamy ze zasedání zastupitelstva Komise rady JEDNACÍ ŘÁD KOMISÍ Bezpečnostní komise Bytová komise Dopravní komise Finanční komise Komise pro informační služby a transparentnost Kulturní komise Majetková komise Redakční rada Novin Prahy 2 Komise pro tvorbu a kontrolu rozpočtu Komise rozvoje Sociální komise Komise výchovy a vzdělávání Komise životního prostředí Výbory zastupitelstva Kalendář akcí listopad 2015 href href po út st čt pá so ne 44 26 27 28 29 30 31 1 45 2 3 4 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 18 19 20 21 22 48 23 24 25 26 27 28 29 49 30 1 2 3 4 5 6 Vyberte druh akce Nezáleží Programy kulturních institucí Kulturní a volnočasové akce v Praze 2 Koncerty Výstavy Divadlo a filmy Projekty přednášky workshopy Pro děti a mládež Sportovní akce Jednací řád komisí Rady městské části Praha 2 je přílohou k usnesení RMČ č 371 ze dne 29 5 2012 Příloha k usnesení RMČ č 42 ze dne 19 1 2015 Jednací řád komisí Rady městské části Praha 2 Tento jednací řád upravuje postavení a činnost komisí Rady městské části Praha 2 dále jen rada jejichž pravomoci jsou dány zvláštními usneseními rady 1 1 Rada zřizuje komise jako své poradní orgány Komise plní úkoly dané radou a jsou radě ze své činnosti odpovědné 2 Rada jmenuje a odvolává předsedy další členy komisí a tajemníky schvaluje náplně činnosti komisí Členy navrhují předsedové jednotlivých klubů zastupitelstva Členem může být na návrh předsedy komise i nezávislý odborník Tajemník komise je jmenován z řad zaměstnanců městské části Praha 2 zařazených do ÚMČ Praha 2 2 1 Jednání komisí se konají podle potřeby zpravidla 1x za 2 až 4 týdny Podle potřeby je možno svolat i mimořádné jednání Navrhnou li to alespoň tři členové svolá předseda komisi neprodleně 2 Jednání komise svolává a řídí její předseda v jeho nepřítomnosti předsedou pověřený člen komise Za administrativní přípravu programu odpovídá tajemník 3 Jednání jsou neveřejná a zúčastnit se jich mohou pouze členové komisí členové Zastupitelstva městské části Praha 2 tajemník komise tajemník ÚMČ Praha 2 vedoucí odborů ÚMČ Praha 2 dále se souhlasem komise přizvaní hosté nebo stálí hosté Účastníci kteří nejsou členy komise se jejího jednání účastní s hlasem poradním 4 K projednávání jednotlivých předložených návrhů jsou do jednání komisí podle potřeby zváni jejich předkladatelé a ti jichž se předložený návrh konkrétně týká 5 Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů 3 1 Členové komisí jsou povinni se zúčastnit každého jednání Nemohou li se ze závažných důvodů dostavit jsou povinni omluvit se předsedovi nebo tajemníkovi Nesejde li se dostatečný počet členů aby byla komise usnášeníschopná svolá předseda do týdne komisi znovu pokud je to potřebné 2 Volební strana je povinna zajišťovat na komisích účast člena kterého do komise navrhla Po dvou neomluvených absencích během posledních pěti jednání nebo po třech absencích během posledních pěti jednání komise navrhne volební strana radě odvolání člena z

  Original URL path: http://urad.praha2.cz/JEDNACI-RAD-KOMISI (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Úřad MČ: JEDNACÍ ŘÁD VÝBORŮ
  pá so ne 44 26 27 28 29 30 31 1 45 2 3 4 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 18 19 20 21 22 48 23 24 25 26 27 28 29 49 30 1 2 3 4 5 6 Vyberte druh akce Nezáleží Programy kulturních institucí Kulturní a volnočasové akce v Praze 2 Koncerty Výstavy Divadlo a filmy Projekty přednášky workshopy Pro děti a mládež Sportovní akce Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 2 Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 2 Tento jednací řád upravuje postavení a činnost výborů Zastupitelstva městské části Praha 2 dále jen ZMČ vyjma návrhového a volebního výboru v souladu se zákonem o hlavním městě Praze č 131 2000 Sb dále jen zákona v platném znění jejichž náplně činnosti jsou schváleny zvláštním usnesením Čl I Úvodní ustanovení Výbory jsou zřizovány ZMČ Jedná se o výbory finanční a kontrolní které jsou zřizovány ze zákona a dále o výbory o jejichž vzniku rozhodne ZMČ ZMČ stanoví výboru předmět a okruh činnosti a požadavky na zpětnou informovanost o činnosti spolu s časovými termíny vyjadřuje se k jeho činnosti a rozhoduje o ukončení jeho činnosti netýká se výboru finančního a kontrolního Výbor plní úkoly kterými je pověří ZMČ příp RMČ v rozsahu svěřené působnosti a ze své činnosti výbory odpovídají ZMČ ZMČ stanoví počet členů výborů tak aby byl vždy lichý Kontrolní a finanční výbor jsou vždy minimálně pětičlenné ZMČ volí a odvolává předsedu výboru z řad svých členů členy výborů z řad členů ZMČ a občanů a tajemníka výboru z řad zaměstnanců ÚMČ Místopředsedu výboru volí členové výboru z řad svých členů Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být starosta zástupce starosty tajemník ÚMČ ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce Čl II Jednání výborů Jednání jednotlivých výborů svolává a řídí vždy jeho předseda místopředseda nebo předsedou pověřený člen výboru Výbory jsou svolávány podle potřeby případně na výzvu ZMČ nebo se scházejí podle předem stanoveného časového harmonogramu Schůze jsou veřejné pokud se výbor neusnese jinak Výbory nebo předseda výboru mohou přizvat na jednání výboru ředitele příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 tajemníka Úřadu vedoucí odborů Úřadu nebo i další osoby Členové Zastupitelstva kteří nejsou členy výboru mají při jednání hlas poradní musí jim však být uděleno slovo pokud o to požádají Neveřejného jednání se mohou zúčastnit pouze členové ZMČ a přizvaní hosté Předseda výboru navrhuje program jednání a způsob projednávání jednotlivých bodů Každý člen výboru může navrhnout doplnění nebo změnu programu jednání Členové výboru jsou povinni účastnit se jednání výboru Nemůže li se některý člen zúčastnit je povinen se omluvit předsedovi nebo tajemníkovi výboru Výbor může jednat je li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů Člen výboru u něhož skutečnosti nasvědčují že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samého nebo osobu blízkou pro fyzickou nebo právnickou osobu kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci je povinen tuto skutečnost sdělit před projednáváním předmětné záležitosti

  Original URL path: http://urad.praha2.cz/JEDNACI-RAD-VYBORU (2015-11-26)
  Open archived version from archive •