archive-cz.com » CZ » M » MEMSEP.CZ

Total: 204

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MEMSEP - Reference - Inspired by water
  Energetika Municipální Papírenský průmysl Potravinářský a nápojový průmysl Průsakové vody Sklářský průmysl Zdroj 660 MW v tepelné elektrárně Ledvice Vysoce čištěná voda Synthesia a s Rekonstrukce demineralizační stanice Úprava chladící vody bočním čiřením Čistírna odpadních vod pro pivovar Svijany Úprava chladící vody 1750 m3 h elektrárna Nyagan Úprava vody pro systém chlazení v uhelném dole ČSA Čistírna odpadních vod Elektrárna Alpiq Kladno Čištěná voda voda pro injekce čistá pára Bioveta

  Original URL path: http://www.memsep.cz/cz/reference.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • MEMSEP - IMS - Inspired by water
  propagace a výměny zkušeností mezi těmito stranami Minimální povinnosti dodavatele z hlediska BOZP a PO Dodavatelé společnosti VWS MEMSEP jsou povinni zejména Stanovit osobu odpovědnou za dodržování legislativy v oblasti BOZP a PO Dodržovat veškeré požadavky vyplývající ze zákonů vyhlášek nařízení a předpisů týkajících se BOZP a PO platných v místě a čase realizace prací pro společnost VWS MEMSEP Identifikovat rizika v oblasti BOZP a PO pro konkrétní zakázku a předat je prokazatelně ostatním účastníkům stavby které svojí činností může ohrozit Důsledným vzděláváním v oblasti BOZP a PO zajišťováním a správným přidělováním odpovídajících zdrojů trvale minimalizovat rizika ohrožení zdraví při práci Zajistit aby činnosti pro zakázku prováděli pouze pracovníci s předepsanou kvalifikací a platným oprávněním či certifikátem pokud je to pro konkrétní činnost předepsáno Nastavit a používat postupy pro identifikaci a odstranění případných neshod se zákonnými požadavky z hlediska BOZP Environmentální politika Společnost VWS MEMSEP si stanovila environmentální politiku v souladu se strategií mateřské společnosti SADE CGTH která je součástí globální skupiny VEOLIA S touto politikou jsou prokazatelně seznamováni všichni zaměstnanci je sdělována všem osobám které pracují pro společnost nebo v její prospěch a je dostupná pro veřejnost v místě sídla společnosti a na jejích webových stránkách Tato environmentální politika zahrnuje následující závazky Trvale zlepšovat svůj environmentální profil Provádět svou činnost v souladu se všemi platnými právními předpisy zákony nařízení vlády vyhlášky atd v oblasti ochrany životního prostředí a kontrolovat jejich plnění Předcházet omezovat a snižovat environmentální zátěž ve všech složkách životního prostředí Zákazníkům nabízet nejlepší dostupná technologická technická a materiálová řešení která vedou k minimalizaci emisí CO2 do ovzduší Efektivně hospodařit s obnovitelnými i neobnovitelnými přírodními zdroji Udržovat a zlepšovat certifikovaný systém environmentálního managementu EMS dle ČSN EN ISO 14001 2005 a provádět opatření nezbytná k naplňování aktuální environmentální politiky Prohlubovat povědomí všech zaměstnanců v otázkách ochrany životního prostředí se zřetelem na jejich konkrétní činnost Vyžadovat od dodavatelů aby respektovali zásady této environmentální politiky a aby se při své činnosti chovali šetrně k životnímu prostředí Dostatečně komunikovat se zainteresovanými stranami na úrovni ochrany životního prostředí Minimální povinnosti dodavatele z environmentálního hlediska Dodavatelé společnosti VWS MEMSEP jsou povinni zejména Stanovit osobu odpovědnou za dodržování veškeré platné legislativy v oblasti ochrany životního prostředí Provádět svou činnost v souladu se všemi platnými právními předpisy zákony nařízení vlády vyhlášky atd v oblasti ochrany životního prostředí a kontrolovat jejich plnění Vyvíjet úsilí o minimalizaci množství odpadu produkovaného při práci pro společnost a zajistit jeho zpracování či likvidaci v souladu s platnou legislativou včetně povinných hlášení a jeho produkci předání či likvidaci v termínech a způsobem dle platné legislativy registr ISPOP Zpracovat registry environmentálních aspektů a havarijní plány pro činnosti prováděné v rámci práce pro VWS MEMSEP a zajistit havarijní připravenost pro případ havárie v průběhu vlastních činností Politika kvality Společnost VWS MEMSEP si stanovila politiku kvality v souladu se strategií mateřské společnosti SADE CGTH která je součástí globální skupiny Veolia S touto politikou jsou prokazatelně seznamováni všichni zaměstnanci je sdělována všem osobám které pracují pro společnost nebo v její prospěch a je dostupná pro

  Original URL path: http://www.memsep.cz/cz/spolecenska-odpovednost/ims.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • MEMSEP - Opětovné využití - Inspired by water
  VWS MEMSEP objevovat technologie pro opětovné využití vody a umožňuje tak navázat spolupráci s novými průmyslovými subjekty podpořit zavlažování v zemědělství čištění ulic a zavlažování trávníků a parků rozvoj turistického ruchu ochraně životního prostředí Odpadní voda je úměrně závislá od ekonomického rozvoje země a celkové spotřeby vody Opětovné využití vody Opětovné využití vody zahrnuje například průmyslová chlazení vodu pro napájení kotlů průmyslovou procesní vodu zavlažování zeleně a golfových hřišť akumulaci podzemní vody a její získávání a bariéry proti vnikání soli u přímořských obcí Technologie pro opětovné využití vody VWS MEMSEP nabízí řadu technologií pro opětovné využití vody v závislosti na aplikaci Diskové filtry Hydrotech Biologické provzdušněné filtry BPF Biostyr pro souběžnou nitrifikaci denitrifikaci Vysokozátěžové čiření s pomocí mikropísku Actiflo a Actiflo Pack v betonových nebo prefabrikovaných jednotkách Filtraflo Rychlý gravitační filtr surové vody přes krystalické materiály písek aktivní uhlí antracit pemza břidlice vápenec atd Membránový bioreaktor MBR Biosep Neosep kombinující aerobní biologické čištění aktivovaný kal a filtraci pomocí ponořené membrány Membránové technologie nabízející různé možnosti MF UF NF a RO Řešení pro opětovné použití vody aplikovaná skupinou Veolia již napomáhají šetřit zdroje pitné vody v Berlíně Singapuru Dubaji Miláně Barceloně Durbanu Windhoeku Namibie a Wollongong Austrálie nahoru Kontakt VWS MEMSEP

  Original URL path: http://www.memsep.cz/cz/spolecenska-odpovednost/opetovne-vyuziti.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • MEMSEP - Environmentální stopa - Inspired by water
  vody je velice dobrým ukazatelem pro zvyšování povědomí ale není dostatečný pro opravdové vyjádření dopadu na vodní zdroj Skupina Veolia Water proto vyvinula tzv Index dopadu na vodu který překonává doposud používané měřící nástroje vycházející z objemu vody V Indexu dopadu na vodu jsou zohledňovány tři základní prvky množství spotřebované vody míra zatížení vodních zdrojů a celková kvalita vody Pokud si vody budeme více vážit budeme s ní lépe hospodařit S tímto mottem na mysli se skupina Veolia Water pustila do vývoje nástroje Opravdová cena vody jenž kombinuje tradiční výpočty CAPEX a OPEX s analýzou vodních rizik a finančními dopady Bez vody nemůžeme růst Růst vyžaduje vodu Přesto je řada vodních zdrojů pod extrémní zátěží Internetová stránka Growing Blue představuje zdroj dat jenž nám pomáhá pochopit překážky a nacházet řešení v oblasti vodního hospodářství Uhlíková stopa Rozhodnutí pro řešení s vysokou uhlíkovou účinností zvyšuje nezávislost našich zákazníků na fosilních palivech a chrání je před napětím v oblasti cen energií vládních nařízení a zdaňování emisí Program pro snížení uhlíkové stopy Veolia zavedla Program na snižování uhlíkové stopy jenž podporuje inovaci zrychluje přijímání a rozvoj čistých technologií na úpravu vody a poskytuje našim zákazníkům trvale udržitelná řešení Tento program byl implementován napříč celým spektrem podniků společně s postupy systémy a klíčovými ukazateli výkonnosti jež zajišťují trvalý rozvoj inovativních technologií navržených tak aby splňovaly environmentální a finanční cíle našich zákazníků z komunální i industriální sféry Kvantifikace emisí optimalizace procesů Naše technologie a řešení vyhodnocujeme na základě analýzy celkových nákladů na uhlíkovou stopu v průběhu celé životnosti zařízení a tato data následně využíváme pro rozvoj uhlíkově efektivních integrovaných řešení na úpravu vody V souladu s mezními podmínkami členění Scope 1 2 a 3 dle Mezinárodního panelu pro změny klimatu IPCC jsou vzaty v potaz přímé a nepřímé emise skleníkových plynů ekvivalentně vyjádřené v tunách

  Original URL path: http://www.memsep.cz/cz/spolecenska-odpovednost/environmentalni-stopa.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • MEMSEP - Inovace - Inspired by water
  o vlastní inovace Naše portfolio čítající 350 patentovaných technologií nám umožňuje reagovat pružněji než komukoli jinému na specifické a neustále se měnící potřeby zákazníků po celém světě Kontinuální elektro deionizace nejnovější technologie iontové výměny je používána pro produkci vysoce čisté vody bez použití chemických látek ve farmaceutické společnosti LeoPharma která se specializuje na výrobu sterilních tekutin předplněné injekční stříkačky ve Francii Naše přední technologie pro anaerobní čištění odpadní vody Biobed EGSB dosahuje vysoké účinnosti při odstraňování CHSK a zároveň se vyznačuje extrémně nízkým dopadem na životní prostředí Příkladem je průmyslová čistírna odpadních vod firmy Unilever ve Velké Británii Náš exkluzivní proces hybridního odsolování jenž je kombinací tepelného odsolování a reverzní osmózy umožňuje optimalizovat spotřebu energie integrované vodní elektrárny Fujairah 2 ve Spojených arabských emirátech Jeden z našich nejnovějších projektů přetvoření úpraven vody na tzv biorafinerie produkující biologicky rozložitelné plasty Tyto zcela nové polymery získané z odpadní vody a čistírenských kalů jsou velmi zajímavé především pro své vlastnosti Zaměřujeme se na pět klíčových oblastí Opětovné použití a recyklace Odsolování Produkce bioplynu Energetická účinnost Obnova vedlejších produktů Inovativní objevy v dnešní době čím dál tím častěji přichází z jiných oblastí než je tradiční úprava vody Jako světová jednička je skupina Veolia v

  Original URL path: http://www.memsep.cz/cz/spolecenska-odpovednost/inovace.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • MEMSEP - Index dopadu na vodu - Inspired by water
  zajištěna udržitelnost vodních zdrojů a zachování zdravých vodních ekosystémů Vodní stopa nejde pouze o množství Index dopadu na vodu se nezaměřuje pouze na měření objemu vody jak je tomu v případě stávajících nástrojů ale systém dále rozvíjí a bere v úvahu tři základní aspekty množství použité vody míru zatížení vodních zdrojů a celkovou kvalitu vody Index dopadu na vodu zkoumá vliv lidské činnosti na vodní zdroje a poskytuje metodiku určující pozitivní a negativní důsledky hospodaření s vodními zdroji Mimo to poskytuje index další parametry potřebné pro informovaná rozhodnutí v oblasti efektivního hospodaření s vodou Index dopadu na vodu je rozumným a spolehlivým způsobem jak měřit dopady používání vody a měl by být zaveden v průmyslových odvětvích v mnohem širší míře Tento index je ukazatelem významu upravování vody ve světě Tento index je ukazatelem významu upravování vody ve světě Metodologie Indexu dopadu na vodu Ať už se jedná o řízení textilní továrny nebo čistírny odpadních vod Index dopadu na vodu posuzuje přímé i nepřímé dopady v celém procesu od A po Z Index zahrnuje množství a kvalitu vody přijaté a vody vypuštěné do přírody a tato data kombinuje s Indexem zatížení vodního zdroje Tento nový index nám ukazuje míru dopadu na

  Original URL path: http://www.memsep.cz/cz/spolecenska-odpovednost/index-dopadu-na-vodu.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • MEMSEP - Energetické hospodářství - Inspired by water
  energií z obnovitelných zdrojů vytváříme nové hodnoty Energie skrytá v kalu Budoucností jsou čistírny odpadních vod které produkují energii Řešení skupiny Veolia optimalizují spotřebu energie a maximalizují produkci plynu v čistírnách odpadních vod Anaerobní digesce je prověřeným způsobem výroby biplynu obnovitelného zdroje energie snadno přeměnitelného v elektřinu Pomocí vyspělých technologií jako je termální hydrolýza Exelys Biothelys nebo co digesce nabízíme našim klientům energeticky neutrální čistírny odpadních vod již dnes Skupina Veolia navrhla a realizovala ucelený systém čištění odpadních vod pro společnost Diageo jenž produkcí bioplynu nahrazuje až 60 z celkové spotřeby paliva potřebného pro provoz kotlů a zároveň snižuje náklady na skládkování a vypouštění odpadů do moře Klíčové technologie Naše klíčové technologie pro optimalizaci energetického hospodářství při úpravě vody Biothane UASB a Biobed EGSB jsou světovou jedničkou v oblasti vyspělých technologií pro anaerobní produkci bioplynu Proces termického sušení kalu BioCon produkuje levný obnovitelný zdroj energie a pevné bio látky vhodné k použití v půdě Proces termické hydrolýzy Exelys maximalizuje produkci bioplynu a elektrické energie a zároveň minimalizuje objem kalu Kontrolní systém provzdušňování kalu AMONIT snižuje spotřebu elektrické energie až o 20 STAR pokročilý online kontrolní systém snižuje spotřebu elektrické energie biologických čistíren až o 30 a snižuje množství vypouštěného dusíku

  Original URL path: http://www.memsep.cz/cz/spolecenska-odpovednost/energeticke-hospodarstvi.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • MEMSEP - Aktuality - Inspired by water
  SPOLCHEMIE Electrolysis na dodávku 6 filtrů a iontových náplní pro čištění solanky Klient SPOLCHEMIE Electrolysis a s Srpen 2015 DEVRO Společnost VWS MEMSEP uzavřela se společností DEVRO smlouvu o dílo na rekonstrukci mechanického stupně ČOV Společnost DEVRO je výrobcem a dodavatelem obalů pro masné výrobky se sídlem ve městě Jilemnice v Severních Čechách Projekt sestává z intenzifikace a modernizace stávajícího mechanického stupně čištění a zahrnuje stavební úpravy instalaci technologie jemných česlí neutralizační nádrže sedimentačních nádrží a čerpací stanice Klient DEVRO s r o Červen 2015 Plzeňská teplárenská Společnost VWS MEMSEP úspěšně dokončila tříměsíční zkoušku dávkování chemických produktů Hydrex pro ošetření chladicí vody na VCHV 3 a VCHV 4 s celkovým cirkulačním průtokem 4000 m3 hod Ošetření spočívá v ochraně proti korozi tvorbě vodního kamene a biologického oživení Klient Plzeňská teplárenská a s Mega odparka Společnost VWS MEMSEP uzavřela smlouvu s firmou Mega a s na dodávku a zprovoznění odparky na zpracování OV vznikajících při testovaní EDI modulů Kapacita 150 l den Klient Mega a s Květen 2015 Thermo Fisher Společnost VWS MEMSEP uzavřela smlouvu s firmou G M PROJECT s r o na dodávku a zprovoznění zařízení v tomto rozsahu Zdroj čištěné vody s kapacitou 200 l hod Kombinovaný zdroj

  Original URL path: http://www.memsep.cz/cz/aktuality/vws-memsep.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive