archive-cz.com » CZ » G » GEORGIA.CZ

Total: 469

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Obchodní podmínky | Čerpadla Olomouc - Georgia
  nepoužije 4 7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat 4 8 Je li to v obchodním styku obvyklé nebo je li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad fakturu Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty Daňový doklad fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího 5 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 5 1 Kupující bere na vědomí že dle ustanovení 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu od kupní smlouvy o dodávce zboží které podléhá rychlé zkáze jakož i zboží které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu pokud porušil jejich původní obal Georgia čerpací technika s r o se sídlem Rolsberská 38 779 00 Olomouc identifikační číslo 25875728 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 23856 5 2 Nejedná li se o případ uvedený v čl 5 1 či o jiný případ kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit má kupující v souladu s ustanovením 1829 odst 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit a to do čtrnácti 14 dnů od převzetí zboží přičemž v případě že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím jenž tvoří přílohu obchodních podmínek Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod remont cerpadla cz 5 3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl 5 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu Odstoupí li kupující od kupní smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu a to i v tom případě kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou 5 4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl 5 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a to stejným způsobem jakým je prodávající od kupujícího přijal Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady Odstoupí li kupující od kupní smlouvy prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže že zboží podnikateli odeslal 5 5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny 5 6 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu a to bezhotovostně na účet určený kupujícím 5 7 Je li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou že dojde li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek 6 PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 6 1 V případě že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy Georgia čerpací technika s r o se sídlem Rolsberská 38 779 00 Olomouc identifikační číslo 25875728 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 23856 6 2 Je li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce je kupující povinen převzít zboží při dodání 6 3 V případě že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží resp náklady spojené s jiným způsobem doručení 6 4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít 6 5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího jsou li prodávajícím vydány 7 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 7 1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy zejména ustanoveními 1914 až 1925 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku 7 2 Prodávající odpovídá kupujícímu že zboží při převzetí nemá vady Zejména prodávající odpovídá kupujícímu že v době kdy kupující zboží převzal 7 2 1 má zboží vlastnosti které si strany ujednaly a chybí li ujednání má takové vlastnosti které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné 7 2 2 se zboží hodí k účelu který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá 7 2 3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze byla li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy 7 2 4 je zboží v odpovídajícím množství míře nebo hmotnosti a 7 2 5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů 7 3 Ustanovení uvedená v čl 7 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu pro kterou byla nižší cena ujednána na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení kterou zboží mělo při převzetí kupujícím nebo vyplývá li to z povahy zboží Georgia čerpací technika s r

  Original URL path: http://www.georgia.cz/obchodni-podminky (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Reklamační řád | Čerpadla Olomouc - Georgia
  vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem Vada vznikla neodbornou instalací zacházením obsluhou manipulací nebo zanedbáním péče o zboží Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN Zboží bylo poškozeno živly Vada není vadou výrobní ale souvisí s běžným opotřebením Práva plynoucí ze záruky Záruční doba se prodlužuje o dobu po kterou bylo zboží v záruční opravě V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců Spotřebitel při uplatnění záruky má Jde li o vadu odstranitelnou právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti není li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není li takový postup možný právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy jde li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje li výměnu věci právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy Vyřízení reklamace Místem uplatnění reklamace je autorizované servisní středisko výrobce většinou uvedené na záručním listě nebo provozovna prodávajícího Pokud u zboží není záruční list výrobce ale pouze záruční list vystavený naší firmou je místem uplatnění reklamace vždy provozovna firmy Georgia čerpací technika s r o se sídlem Rolsberská 38 77900 Olomouc Rozhodne li se kupující reklamovat zboží osobně v provozovně prodávajícího doporučujeme aby si domluvil předem termín návštěvy e mailem nebo telefonicky a požadavek na osobní reklamaci uvedl v reklamačním formuláři Za situace kdy prodávající rozhodl o zaslání zboží zpět k sobě si kupující ve vlastním zájmu vede tak aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly Pracovníci servisního střediska nebo naší provozovny po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného zboží Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů které vznikly na jeho straně pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např o opakovanou bezdůvodnou reklamaci u které se již dá dovozovat že se z jeho strany jednalo o zneužití práv O reklamaci prodávající rozhodně ihned ve složitých případech do 3 pracovních dnů Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom kdy spotřebitel uplatnil reklamaci co je jejím obsahem a jaký

  Original URL path: http://www.georgia.cz/reklamacni-rad (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Servis a opravy čerpadel | Čerpadla Olomouc - Georgia
  Pozáruční servis většiny značkových čerpadel dostupných na českém trhu Grundfos EBARA CALPEDA HCP PUMP SIGMA DAB PUMPS EBARA WILO a další typy čerpadel a řady dalších Jakékoliv dotazy ohledně cen dodacích lhůt apod směřujte na adresu info georgia cz Produkty Čerpadla dle výrobce Čerpadla dle oboru Čerpadla dle typu Pro dům a zahradu Elektromotory Náhradní díly Mechanické ucpávky Georgia čerpací technika s r o Rolsberská 38 Olomouc 779 00 Vyhledat Přihlášení Registrace Zapomenuté heslo Nákupní košík Aktuality Zastoupení Obchodní podmínky Reklamační řád O nás Servis Služby Články Fotogalerie Certifikáty Poptávka Kontakt Čerpadla dle výrobce ALBIN Pump ALFA LAVAL ALMATEC Brinkmann CALPEDA DAB EBARA EMP FAGGIOLATI PUMPS FIP FLYGT GARDENA GRUNDFOS HCP ISH IWAKI JESSBERGER JUNG Pumpen KSB LIVERANI LOWARA NOCCHI NORIA PEDROLLO Pompe TRAVAINI RITZ SAER Schmalenberger SIGMA SPECK Pumpen UNIQUA VERSA MATIC WILO Čerpadla dle oboru Chemie Doly a hutě Energetika Potravinářství Průmysl Stavebnictví Strojírenství Vodní hospodářství Zemědělství Čerpadla dle typu ATS Automatické tlakové stanice Bezucpávková odstředivá čerpadla Čerpací stanice Čerpadla do vrtů Čerpadla na benzín Čerpadla na čerpání ADBLUE Čerpadla na naftu a oleje čerpadla na naftu a oleje 12V a 24 V Čerpadla na vozíku Čerpadla s vířivým kolem Čerpadla starší repasovaná Dávkovací čerpadla Domácí vodárny Hadicová

  Original URL path: http://www.georgia.cz/servis (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Služby | Čerpadla Olomouc - Georgia
  objemu zakázky Nevíte si s něčím rady Obraťte se na naše pracovníky ochotně Vám pomohou Věříme že si z nabídky produktů vyberete a rozšíříte tak řady našich spokojených zákazníků Produkty Čerpadla dle výrobce Čerpadla dle oboru Čerpadla dle typu Pro dům a zahradu Elektromotory Náhradní díly Mechanické ucpávky Georgia čerpací technika s r o Rolsberská 38 Olomouc 779 00 Vyhledat Přihlášení Registrace Zapomenuté heslo Nákupní košík Aktuality Zastoupení Obchodní podmínky Reklamační řád O nás Servis Služby Články Fotogalerie Certifikáty Poptávka Kontakt Čerpadla dle výrobce ALBIN Pump ALFA LAVAL ALMATEC Brinkmann CALPEDA DAB EBARA EMP FAGGIOLATI PUMPS FIP FLYGT GARDENA GRUNDFOS HCP ISH IWAKI JESSBERGER JUNG Pumpen KSB LIVERANI LOWARA NOCCHI NORIA PEDROLLO Pompe TRAVAINI RITZ SAER Schmalenberger SIGMA SPECK Pumpen UNIQUA VERSA MATIC WILO Čerpadla dle oboru Chemie Doly a hutě Energetika Potravinářství Průmysl Stavebnictví Strojírenství Vodní hospodářství Zemědělství Čerpadla dle typu ATS Automatické tlakové stanice Bezucpávková odstředivá čerpadla Čerpací stanice Čerpadla do vrtů Čerpadla na benzín Čerpadla na čerpání ADBLUE Čerpadla na naftu a oleje čerpadla na naftu a oleje 12V a 24 V Čerpadla na vozíku Čerpadla s vířivým kolem Čerpadla starší repasovaná Dávkovací čerpadla Domácí vodárny Hadicová čerpadla Horizontální čerpadla Hydrodynamická čerpadla Kalová čerpadla Kalová čerpadla s

  Original URL path: http://www.georgia.cz/sluzby (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Články | Čerpadla Olomouc - Georgia
  do studny 30 05 2013 Jak vybrat čerpadlo Produkty Čerpadla dle výrobce Čerpadla dle oboru Čerpadla dle typu Pro dům a zahradu Elektromotory Náhradní díly Mechanické ucpávky Georgia čerpací technika s r o Rolsberská 38 Olomouc 779 00 Vyhledat Přihlášení Registrace Zapomenuté heslo Nákupní košík Aktuality Zastoupení Obchodní podmínky Reklamační řád O nás Servis Služby Články Fotogalerie Certifikáty Poptávka Kontakt Čerpadla dle výrobce ALBIN Pump ALFA LAVAL ALMATEC Brinkmann CALPEDA DAB EBARA EMP FAGGIOLATI PUMPS FIP FLYGT GARDENA GRUNDFOS HCP ISH IWAKI JESSBERGER JUNG Pumpen KSB LIVERANI LOWARA NOCCHI NORIA PEDROLLO Pompe TRAVAINI RITZ SAER Schmalenberger SIGMA SPECK Pumpen UNIQUA VERSA MATIC WILO Čerpadla dle oboru Chemie Doly a hutě Energetika Potravinářství Průmysl Stavebnictví Strojírenství Vodní hospodářství Zemědělství Čerpadla dle typu ATS Automatické tlakové stanice Bezucpávková odstředivá čerpadla Čerpací stanice Čerpadla do vrtů Čerpadla na benzín Čerpadla na čerpání ADBLUE Čerpadla na naftu a oleje čerpadla na naftu a oleje 12V a 24 V Čerpadla na vozíku Čerpadla s vířivým kolem Čerpadla starší repasovaná Dávkovací čerpadla Domácí vodárny Hadicová čerpadla Horizontální čerpadla Hydrodynamická čerpadla Kalová čerpadla Kalová čerpadla s vortex oběžným kolem Membránová a pístová čerpadla Motorová čerpadla s benzínovým motorem Oběhová čerpadla Odstředivá čerpadla Ponorná čerpadla Přenosné plovoucí čerpadlo

  Original URL path: http://www.georgia.cz/clanky (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Fotogalerie | Čerpadla Olomouc - Georgia
  RITZ SAER Schmalenberger SIGMA SPECK Pumpen UNIQUA VERSA MATIC WILO Čerpadla dle oboru Chemie Doly a hutě Energetika Potravinářství Průmysl Stavebnictví Strojírenství Vodní hospodářství Zemědělství Čerpadla dle typu ATS Automatické tlakové stanice Bezucpávková odstředivá čerpadla Čerpací stanice Čerpadla do vrtů Čerpadla na benzín Čerpadla na čerpání ADBLUE Čerpadla na naftu a oleje čerpadla na naftu a oleje 12V a 24 V Čerpadla na vozíku Čerpadla s vířivým kolem Čerpadla starší

  Original URL path: http://www.georgia.cz/fotogalerie (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Certifikáty | Čerpadla Olomouc - Georgia
  SAER Schmalenberger SIGMA SPECK Pumpen UNIQUA VERSA MATIC WILO Čerpadla dle oboru Chemie Doly a hutě Energetika Potravinářství Průmysl Stavebnictví Strojírenství Vodní hospodářství Zemědělství Čerpadla dle typu ATS Automatické tlakové stanice Bezucpávková odstředivá čerpadla Čerpací stanice Čerpadla do vrtů Čerpadla na benzín Čerpadla na čerpání ADBLUE Čerpadla na naftu a oleje čerpadla na naftu a oleje 12V a 24 V Čerpadla na vozíku Čerpadla s vířivým kolem Čerpadla starší repasovaná

  Original URL path: http://www.georgia.cz/certifikaty (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Poptávka | Čerpadla Olomouc - Georgia
  výška Požadovaná výška H m rozmezí od m rozmezí do m Tlak v sacím hrdle Nátok m kolísá od m kolísá do m Sání z hloubky m kolísá od m kolísá do m Způsob pohonu Druh proudu Hz provozní napětí V Způsob spouštění ruční automatické okolní teplota nadmořská výška Nebezpečí výbuchu podle ČSN Produkty Čerpadla dle výrobce Čerpadla dle oboru Čerpadla dle typu Pro dům a zahradu Elektromotory Náhradní díly Mechanické ucpávky Georgia čerpací technika s r o Rolsberská 38 Olomouc 779 00 Vyhledat Přihlášení Registrace Zapomenuté heslo Nákupní košík Aktuality Zastoupení Obchodní podmínky Reklamační řád O nás Servis Služby Články Fotogalerie Certifikáty Poptávka Kontakt Čerpadla dle výrobce ALBIN Pump ALFA LAVAL ALMATEC Brinkmann CALPEDA DAB EBARA EMP FAGGIOLATI PUMPS FIP FLYGT GARDENA GRUNDFOS HCP ISH IWAKI JESSBERGER JUNG Pumpen KSB LIVERANI LOWARA NOCCHI NORIA PEDROLLO Pompe TRAVAINI RITZ SAER Schmalenberger SIGMA SPECK Pumpen UNIQUA VERSA MATIC WILO Čerpadla dle oboru Chemie Doly a hutě Energetika Potravinářství Průmysl Stavebnictví Strojírenství Vodní hospodářství Zemědělství Čerpadla dle typu ATS Automatické tlakové stanice Bezucpávková odstředivá čerpadla Čerpací stanice Čerpadla do vrtů Čerpadla na benzín Čerpadla na čerpání ADBLUE Čerpadla na naftu a oleje čerpadla na naftu a oleje 12V a 24 V Čerpadla

  Original URL path: http://www.georgia.cz/poptavkovy-formular (2016-04-28)
  Open archived version from archive •