archive-cz.com » CZ » E » EBTSERVIS.CZ

Total: 335

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • BT servis - bezpečnost práce, požární ochrana, ekologie - Požární ochrana pro zaměstnance
  ochrany zásady pro vytváření podmínek požární ochrany na pracovišti včetně vhodné organizace práce a poznání a zajištění požárně nebezpečných činností Seznámení s právními a ostatními předpisy včetně dokumentace požární ochrany závaznými pro firmu Požadavek Zákon č 133 1985 Sb o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů v s 2102 Social sharing Přidat na Facebook Přidat na Delicious Toto Diggovat Přidat na StumbleUpon Přidat na Technorati Přidat na Reddit Přidat na

  Original URL path: http://www.ebtservis.cz/index.php/2015-07-09-06-53-26/skoleni-po/item/142-pozarni-ochrana-pro-zamestnance (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • BT servis - bezpečnost práce, požární ochrana, ekologie - Požární ochrana pro preventivní hlídky
  zdoláváním požáru a evakuací osob případně zvířat a materiálu pro konkrétní pracoviště Určeno Zaměstnancům zařazeným do preventivních požárních hlídek Délka trvání 1 den Obsah Základy požární ochrany staveb rozdělení objektu do požárních úseků stanovené únikové cesty a východy teorie procesu hoření a hašení informace o látkách vyskytujících se na pracovišti včetně jejich požárně technických charakteristik zásady pro použití přenosných hasících přístrojů nástěnných požárních hydrantů případně zásady pro obsluhu zařízení elektrické požární signalizace nebo i jiných prostředků požární ochrany ve firmě Nutné činnosti v případě vzniku požáru způsoby vyhlášení požárního poplachu a způsob organizace evakuace osob případně i zvířat a materiálu z ohrožených prostor firmy Školení je provedeno přímo na relevantním pracovišti a členové preventivní požární hlídky jsou seznámeni s důležitými skutečnostmi pro požární ochranu a výkon své funkce nejen teoreticky ale i prakticky Požadavek Zákon č 133 1985 Sb o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů v s 2103 Social sharing Přidat na Facebook Přidat na Delicious Toto Diggovat Přidat na StumbleUpon Přidat na Technorati Přidat na Reddit Přidat na MySpace Líbí se Vám toto Tweetněte to svým následovníkům Více z této kategorie Požární ochrana pro zaměstnance Požární ochrana pro preventisty požární ochrany zpátky nahoru Produkty a služby BOZP Požární

  Original URL path: http://www.ebtservis.cz/index.php/2015-07-09-06-53-26/skoleni-po/item/143-pozarni-ochrana-pro-preventivni-hlidky (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • BT servis - bezpečnost práce, požární ochrana, ekologie - Požární ochrana pro preventisty požární ochrany
  zaměstnanec dohlížející nad stavem požární ochrany ve firmě provádí preventivní požární prohlídky školení zaměstnanců a spolupracuje s technikem požární ochrany nebo osobou odborně způsobilou Délka trvání 1 den Obsah Teorie procesu hoření a hašení prostředky požární ochrany práva a povinnosti zaměstnavatelů vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců v oblasti požární ochrany zásady pro vytváření podmínek požární ochrany na pracovišti včetně vhodné organizace práce a poznání a zajištění požárně nebezpečných činností základy požární ochrany staveb rozdělení objektu do požárních úseků stanovené únikové cesty a východy informace o látkách vyskytujících se na pracovišti včetně jejich požárně technických charakteristik zásady pro použití přenosných hasících přístrojů nástěnných požárních hydrantů případně zásady pro obsluhu zařízení elektrické požární signalizace nebo i jiných prostředků požární ochrany ve firmě Nutné činnosti v případě vzniku požáru způsoby vyhlášení požárního poplachu a způsob organizace evakuace osob případně i zvířat a materiálu z ohrožených prostor firmy Seznámení s právními a ostatními předpisy včetně dokumentace požární ochrany závaznými pro firmu informace o nutnosti provádění požárních preventivních prohlídek a o činnosti Státního požárního dozoru Praktická prohlídka pracoviště Požadavek Zákon č 133 1985 Sb o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů v s 2014 Social sharing Přidat na Facebook Přidat na Delicious Toto Diggovat Přidat na

  Original URL path: http://www.ebtservis.cz/index.php/2015-07-09-06-53-26/skoleni-po/item/144-pozarni-ochrana-pro-preventisty-pozarni-ochrany (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • BT servis - bezpečnost práce, požární ochrana, ekologie - Školení Ekologie
  organizace pracující s chemickými látkami Délka trvání 1 den Obsah Seznámení se základními pojmy a kategoriemi chemických látek a přípravků směsí Správná interpretace značení látek a informací uvedených v bezpečnostních listech Základy předlékařské první pomoci Seznámení s právními a ostatními předpisy včetně dokumentace směrnice nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky směsmi pro firmu Praktická prohlídka pracoviště Požadavek Zákon č 356 2003 Sb ve znění pozdějších předpisů Nařízení ES č

  Original URL path: http://www.ebtservis.cz/index.php/2015-07-09-06-53-26/skoleni-ekologie?tmpl=component&print=1 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • BT servis - bezpečnost práce, požární ochrana, ekologie - Pracovní úraz na pracovní cestě
  je nutné zdůraznit že se jedná o činnosti ke kterým nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji nekoná proti výslovnému zákazu zaměstnavatele Nelze však za plnění pracovních úkolů nebo úkony v přímé souvislosti s ním považovat veškerou činnost zaměstnance na pracovní cestě Pro názornost uvádíme některé specifické případy pracovní cesty CESTA K DOPRAVNÍMU PROSTŘEDKU Cesta z bydliště zaměstnance k dopravnímu prostředku auto vlak autobus letadlo a zpět která končí vstupem do dopravního prostředku popř vstupem do nádražní či letištní haly je považována za cestu do zaměstnání a zpět Úraz který se při ní přihodí NENÍ pracovním úrazem CESTA DOPRAVNÍM PROSTŘEDKEM Cesta dopravním prostředkem z obce bydliště do místa které je místem pracovní cesty a zpět je považována za úkon nutný před počátkem práce nebo jejím skončení a tedy úkon v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů Úraz který se při ní přihodí JE považován za pracovní úraz CESTA Z MÍSTA UBYTOVÁNÍ NA MÍSTO URČENÉ K PLNĚNÍ PRACOVNÍCH ÚKOLŮ Pokud se zaměstnanec v místě obci kde bude vykonávat činnost která je předmětem pracovní cesty nejdříve ubytuje v hotelu penzionů nebo jiné ubytovací zařízení končí úkon nutný před počátkem práce vstupem do místa ubytování Následná cesta na pracoviště která končí vstupem do budovy určené

  Original URL path: http://www.ebtservis.cz/index.php/2015-06-18-12-35-20/item/168-pracovni-uraz-na-pracovni-ceste?tmpl=component&print=1 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • BT servis - bezpečnost práce, požární ochrana, ekologie - Archivace záznamů o školení BOZP
  jiných zvláštních předpisů OBECNÁ PRAVIDLA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Pracovněprávní dokumenty obsahující osobní údaje by měly být uchovávány pouze do okamžiku než pomine účel za kterým byly tyto osobní údaje shromážděny Jakmile účel zpracování těchto údajů pomine měly by být zlikvidovány Pro zmíněný účel je možné uchovávat ty dokumenty z problematiky BOZP a PO které mohou zaměstnavateli umožnit ve sporu hájit svá práva a oprávněné zájmy S ohledem na 3letou promlčecí lhůtu lze považovat za přijatelné uchování dokumentů za tímto účelem po dobu až 5 let Pozn Je nutné vzít v úvahu fakt že žaloba může být žalovanému zaměstnavateli doručena i několik měsíců po uplynutí promlčecí lhůty Po uplynutí doby 5 let se doporučuje uchovávat pouze ty dokumenty u kterých to výslovně vyžadují právní předpisy Výše uvedené ale neznamená že by mohl být osobní spis uchováván po tuto dobu v celém rozsahu Zaměstnavatel by měl při skončení pracovněprávního vztahu seskartovat ty dokumenty údaje které by pro případný spor nepotřeboval Jedná se např o kopie osobních dokladů profesní životopis či jiné obdobné dokumenty přesný výčet neexistuje a uchovávat pouze nezbytně nutné dokumenty pro tohoto účelu zpracování osobních údajů POVINNÝ REŽIM UCHOVÁVÁNÍ SPECIFICKÝCH DOKUMENTŮ U specifických dokumentů stanovují zvláštní právní předpisy jejich minimální dobu uchování Záznam o úraze Vzhledem k tomu že se jedná o doklad který často slouží i jako podklad pro mzdové nároky zaměstnance lze dovodit že by měl být uchováván jako ostatní účetní doklady po dobu pěti let následujících po roce v němž došlo k pracovnímu úrazu v souladu s ustanovením 31 odst 2 zákona č 563 1991 Sb o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a následně by měly být uloženy v podnikovém archivu v souladu se zákonem č 499 2004 Sb o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Prezenční listiny ze školení BOZP a PO Je

  Original URL path: http://www.ebtservis.cz/index.php/2015-06-18-12-35-20/item/166-archivace-zaznamu-o-skoleni-bozp?tmpl=component&print=1 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • BT servis - bezpečnost práce, požární ochrana, ekologie - Lékárničky na pracovištích
  bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoví v ustanovení 2 odstavce 1 písmeně f že zaměstnavatel je povinen zajistit aby pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením poskytujícím pracovnělékařskou péči prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby Z výše uvedených legislativních předpisů tedy ZP a zákona č 309 2006 Sb plyne že zaměstnavatel je při vybavování svých pracovišť povinen spolupracovat jednak s OZO v BOZP a to zejména při analýze rizik pracovišť na základě které bude stanoven počet a umístnění lékárniček a lékařem preventivní závodní péče kterého má mít každý zaměstnavatel smluvně zajištěného neboť zákon č 20 1966 Sb zákon o péči o zdraví lidu v ustanovení 40 stanoví povinnost zajistit závodní preventivní péči o své zaměstnance stanoveno vybavení lékárniček první pomoci Počet rozmístění a vybavení lékárniček první pomoci se tedy odvíjí především od rizik na pracovišti Jinak vybavená lékárnička bude potřeba v chemické laboratoři a jinak v zámečnické dílně Obsah lékárničky je nezbytné kontrolovat a to alespoň 2 x ročně a dle potřeby doplňovat Za vybavení pracoviště lékárničkou s potřebným obsahem u kterého není ukončena exspirační doba je vždy odpovědný vedoucí zaměstnanec pracoviště Ještě je nutné zmínit další legislativní předpisy dotýkající se problematiky lékárniček první pomoci Jsou to především NV č 101 2005 Sb které ve své příloze v bodě 8 říká že prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci musí být umístěny na dostupném místě a musí být označeny značkami v souladu s NV č 11 2002 Sb kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů Dále v 2 odstavci 3 NV č 28 2002 Sb kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů které je zaměstnavatel povinen zajistit při

  Original URL path: http://www.ebtservis.cz/index.php/2015-06-18-12-35-20/item/165-lekarnicky-na-pracovistich?tmpl=component&print=1 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • BT servis - bezpečnost práce, požární ochrana, ekologie - BOZP
  která mají vést k eliminaci ohrožení pracovním úrazem a jiných nežádoucích vlivů při výkonu pracovní činnosti Společnost bt servis má bohaté zkušenosti se zaváděním systémů BOZP Oblast problematiky BOZP je ze zákona závazná pro všechny právnické osoby či podnikající fyzické osoby Bt servis zajišťuje kompletní poskytnutí služeb v těchto oblastech Konzultační a poradenská činnost Výkon osoby odborně způsobilé Koordinátor staveb Provoz vyhrazených technických zařízení Social sharing Přidat na Facebook Přidat

  Original URL path: http://www.ebtservis.cz/index.php/bozp?tmpl=component&print=1 (2016-04-26)
  Open archived version from archive