archive-cz.com » CZ » D » DUHASYS.CZ

Total: 4

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
  • DUHA system
    výroba a montáž docházkových systémů parkoviště parkovací systémy stravování stravovací systémy nápojové automaty napojení na mzdové systémy identifikační systémy RF identifikace bezkontaktní identifikace docházka docházkové systémy přístupy přístupové systémy licence výroba a montáž přístupových systémů výroba a montáž docházkových systémů parkoviště parkovací systémy stravování stravovací systémy nápojové automaty napojení na mzdové systémy identifikační systémy RF identifikace bezkontaktní identifikace magnetické čipové kontakní bezkontaktní karty biometrie biometrika biometrický otisk prstu fingerprint verifikace INDALA HID MIFARE DES FIRE HITAG TIRIS HID wiegand ABA 2 magnetika Dallas FLEXISCAN IMPRO LEGIC PRIME ADVANT 27bit 26bit 36bit posiprox 125 kHz 13 56 MHz I code I code U code U code 2 4 GHz TELIDES kryptovani DES 3DES BGA pajeni v parach osazovani prevodniky RS422 RS485 proudova smycka 20mA Osazování SMD pájení SMD displeje zobrazovací jednotky kontrola vstupu převodníky komunikačních rozhraní napaječe napájecí zdroje systémy řízení výroby převodníky neelektrických veličin meteostanice měření teploty Identifikační bezkontaktní karty potisk barevný černobílý tvorba grafického návrhu Identifikační bezkontaktní čipy gravírování Copylock blokování kancelářské techniky rozúčtování nákladů Systémy pro sběr dat Systémy pro sběru dat zakázkový hardware zakázkové programování sběr dat z technologií speciální datové přenosy Návštěvy Zakázky vykazování práce na zakázky nákladová střediska činnosti Kopírky Evidence přístupů Evidence vozidel Evidence

    Original URL path: http://www.duhasys.cz/ (2016-04-30)
    Open archived version from archive


  • DUHA system
    model sm n ve dnech podle pracovního kalendá e nebo podle nastavených ablon pracovních dn Mo nost skupinového i individuálního p i azení pro libovolné asové období s tím e osobní p i azení má p ednost p ed skupinovým Modely výpo tu Podle typ pracovní doby je mo né nastavit i Modely výpo tu docházky kombinací pravidel pro výpo et Tato pravidla mají spole nou vlastnost nastavení platnosti pro vybrané akce a s mo ností ur ení dne pro asové vymezení platnosti Aplikace podporuje následující pravidla uzáv rky Zaokrouhlení sm n P estávky P íplatky Speciální servisní as Servisní as sm ny Pravidlo pro intervaly Maximum íta e P evod íta Tolerance pozdního p íchodu Dotace na stravu Letní Zimní as Pohotovost Výpo et Je mo né nastavit as pro hromadný výpo et uzáv rky P i tomto výpo tu jsou porovnána po ízená data s nastavením pro jednotlivé zam stnance s p ihlédnutím k pou itým pravidl m pro výpo et Výsledný stav je ulo en pro ka dého zam stnance P ípadné nedostatky a chyby jsou zaznamenány a ulo eny Po výpo tu jsou u ivateli k dispozici statistické údaje na úrovni m síce tzv íta e íta e Jsou výstupní hodnoty výpo tu se kterými je mo né dále pracovat nastavit formát kód pro tisk resp pro export do mzdového systému íta e je mo né mezi sebou vzájemn s ítat a od ítat a dle pot eby je zobrazovat ve statistice 3 4 Docházka osob P ehled Zpracování docházky po firmách st ediscích a skupinách p ístup je chrán n heslem Názorné grafické vyzna ení stavu výpo tu uzáv rky pro zam stnance s len ním podle st edisek P ehled pohyb pracovníka v daném dni upravených výpo tem docházky s vyzna ením nestandardních stav

    Original URL path: http://www.duhasys.cz/index.asp?page=21013 (2016-04-30)
    Open archived version from archive

  • DUHA system
    4 Zp sob konfigurace zabezpe ení objektu vstup s platnou kartou vstup p i zadání PIN kódu vstup p i kombinaci PIN kódu a karty 2 re imy 1 První pracovník který p ijde do objektu v n m nikdo není je povinen zadat PIN a ka dý dal í se ji dostane do objektu bez udání PIN kódu jen s platnou kartou Odchodem posledního pracovníka z objektu se terminál op t uvede do re imu kdy na vstup je pot ebný PIN kód 2 Ka dý pracovník p i vstupu je povinen zadat PIN kód 8 5 Prostorový profil Prostorové p ístupy je mo né nadefinovat vý tem p ístupových terminál R zné profily mohou obsahovat stejné terminály P i kombinování r zných profil se provádí logický sou et p es v echny vybrané profily Jednotlivé terminály lze v profilu zapnout nebo vypnout V p ípad e jsou zapnuté m e p íslu ná osoba t mito terminály procházet jsou li terminály v daném profilu vypnuté pak jimi osoba procházet nesmí 8 6 asová maska V rámci dne je mo né vydefinovat libovolný po et interval pro p ístup s dodr ením minimální délky asové masky 30 min v návaznosti na týdenní cyklus 8 7 Model p ístupu P edstavuje asoprostorovou masku která se vyu ívá pro ízení p ístup Vzniká kombinací jedné asové zóny a více prostorových profil Model p ístupu lze p i adit libovolné osob nebo více osobám sou asn resp skupin osob a to za vybrané období s povinným ur ením po átku platnosti V rámci p i azení více model p ístupu skupin nebo osob je výsledný p ístup logickým sou tem p i azených model na úrovni terminál a asových zón 8 8 Zóny U ivatel má mo nost definice zón tj logického

    Original URL path: http://www.duhasys.cz/index.asp?page=21018 (2016-04-30)
    Open archived version from archive

  • DUHA system
    nosti tisku 11 2 P íjezdy a odjezdy vozidel Aplikace umo uje výb r vozidel podle firmy jména idi e nebo SPZ Jednoduché ovládání umo ní obsluze rychle vybavit po adavek pro vjezd a výjezd vozidla Evidovaná vozidla je mo né rozd lit do dvou kategorií vozidla se stále platnou identifikací pro jejich pr jezd není pot eba obsluha a vozidla evidovaná obsluhou Alternativní mo nost zvednutí závory v p

    Original URL path: http://www.duhasys.cz/index.asp?page=210111 (2016-04-30)
    Open archived version from archive