archive-cz.com » CZ » A » APB-PLZEN.CZ

Total: 210

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • O společnosti » APB Plzeň - zemní práce, demolice, doprava a přeprava, autojeřáby
  jsou Výstavba silnic a dálnic a dalších komunikací Výstavba zpevněných ploch Cyklostezky Výstavba i opravy tramvajových tratí Vaše požadavky na stavební práce dokážeme díky špičkové technice a dostatečnému množství vlastních kvalifikovaných zaměstnanců provést v krátkých termínech a při zachování maximální kvality odvedené práce Široké portfolio dalších našich služeb nám umožňuje realizovat Vaši zakázku od A Z s minimem subdodávek a můžeme tak zaručit kvalitu práce APB Plzeň při všech technologických etapách stavby Obraťte se na nás s Vašimi konkrétními požadavky a my Vám navrhneme vhodné řešení přesně na míru Kontaktujte nás a zajistěte si stavební práce ještě dnes Demolice recyklace stavebních hmot a nakládání s odpady APB Plzeň je specialistou na demoliční práce všeho druhu Zbouráme a odklidíme stavby jakýchkoliv parametrů Pro demolice jsme vybaveni speciální technikou díky které je možné zlikvidovat ocelové železobetonové i smíšené konstrukce Odstraníme výškové objekty komíny i mosty Provádíme demolice nejmodernější technikou a postupy zvládáme proto i rozsáhlé demolice na frekventovaných místech za minimálních omezení pro provoz v okolí Abychom Vás ušetřili starostí s odpadem z demolice a přispěli k ochraně životního prostředí provedeme přímo v místě demolice třídění recyklaci a likvidaci stavebních hmot Pokud máte zájem o demoliční práce kontaktujte nás Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme Provozování přepravy těžkých a nadrozměrných nákladů a nákladní dopravy stavebních materiálů Hledáte li spolehlivou firmu pro přepravu těžkých a nadrozměrných nákladů pak jistě oceníte náš široký park podvalníků a speciální přepravní techniky Zajistíme také doprovodná vozidla a veškerou administrativu spojenou s přepravou Více o přepravě těžkých a nadrozměrných nákladů se dozvíte na stránce Doprava a přeprava Nákladní přepravu materiálů zemin sutí písků štěrků asfaltů provádíme s pomocí kvalitních automobilů a velmi zkušených řidičů Přepravu stavebních materiálů nabízíme jako doplněk zemních a demoličních prací nebo jako samostatnou službu Žádejte kompletní servis a spolehlivou přepravu Kontaktujte nás nyní Jeřábové práce

  Original URL path: http://www.apb-plzen.cz/o-spolecnosti (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Certifikáty » APB Plzeň - zemní práce, demolice, doprava a přeprava, autojeřáby
  řízení v souladu s požadavky mezinárodně uznávaných norem pro oblast kvality životního prostředí a bezpečnosti práce V roce 2004 jsme zpracovali ucelenou dokumentaci Integrovaného systému řízení ISŘ v souladu s požadavky norem ČSN ISO 9001 14001 a 18001 Dokumentace byla do činnosti společnosti APB PLZEŇ a s plně implementována Certifikáty byly následně schváleny společností Lloyd s Register Quality Assurance Zaměstnanci a certifikace Dokumentace systému managementu kvality environmentu a BOZP firmy je založena na důsledném popisu a pochopení všech procesů ve firmě a jejich využití k účelnému a transparentnímu řízení jednotlivých oblastí činnosti Každý pracovník je povinen znát část ISŘ týkající se jeho pracovní pozice a vykonávat svou práci v souladu se schválenými dokumentovanými postupy které jsou vyjádřeny ve směrnicích a instrukcích a doplňují příručku ISŘ Příslušné popisy procesů jsou v souladu s další dokumentací technologického charakteru Pracovníci jsou důsledně proškolováni ze všech oblastí ISŘ jak při vstupním tak periodickém školení Současně každý pracovník může navrhovat opatření když zjistí potřebu dokumentované postupy kvalitativně měnit Neustálá kontrola ISŘ Integrovaný systém je neustále obnovován a zlepšován Průběžně je kontrolován interními audity společnosti APB PLZEŇ a s a kontrolními audity certifikačních společností které prodlužují platnost schválených certifikátů Kontrolní audity naší firmy i certifikačních společností za celé období od roku 2004 do současnosti nezjistily žádnou neshodu se zněním norem nebo legislativních předpisů která by byla příčinou pozastavení jejich platnosti Současně žádná kontrola státních orgánů a různé dodavatelské audity našich zákazníků nezjistily rozpor se zněním norem zákonů vyhlášek a nařízení vlády Pravidelná obnova certifikace Certifikáty jsou schvalovány na tříletá období proto v listopadu 2007 2010 a 2013 proběhly úspěšně recertifikace a jsme opětovně oprávněni používat certifikáty pro oblasti kvality životního prostředí a bezpečnosti práce na další tříletá období Po šestiletém období úspěšné spolupráce s firmou LRQA Lloyd s Register Quality Assurance byla pro druhý recertifikační audit

  Original URL path: http://www.apb-plzen.cz/certifikaty (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Politika kvality a ochrany životního prostředí » APB Plzeň - zemní práce, demolice, doprava a přeprava, autojeřáby
  Plněním úsporných opatření zajistit zvyšování efektivity vykonávaných činností Zlepšovat a inovovat výrobní zázemí v areálu společnosti Zlepšovat vztah a přístup zaměstnanců k přidělené technice vedení k úspornému jednání a chování zkvalitnění činnosti a využití rezerv Neustálým zlepšováním pracovního prostředí a sociálních podmínek zaměstnanců uplatňováním zásad týmové práce řešením připomínek a návrhů zaměstnanců vytvářet podmínky pro loajalitu motivaci a odpovědný přístup zaměstnanců ke kvalitě vykonávaných činností Dosahovat stabilní kvality veškerých svých služeb a výrobků současně se zlepšováním celkové výkonnosti společnosti Důsledně plnit platné právní předpisy a jiné požadavky vztahující se ke všem činnostem zavedeného systému ve společnosti a provádět hodnocení souladu s právními předpisy Politika společnosti v oblasti ochrany životního prostředí Vytvořit maximálně vhodné podmínky a zajistit veškeré potřebné zdroje nutné pro fungování systému environmentálního managementu Vést všechny zaměstnance společnosti k šetrnému jednání vůči životnímu prostředí a zajistit jejich vzdělávání a výcvik V rámci procesu vzdělávání systematicky posilovat jejich povědomí a znalosti potřebné k ochraně životního prostředí a rizik jeho ohrožení Provádět prevenci znečišťování minimalizovat environmentální rizika a dopady V oblasti ochrany přírodních zdrojů a omezení jejich čerpání využívat nejnovější technologie na recyklaci materiálů zhodnocovat odpady vznikající při stavebních a demoličních činnostech rovněž snižovat spotřebu energií a omezit emise se skleníkovým efektem zavádět provoz techniky na pohon CNG Zapojit své dodavatele do systému řízení ochrany životního prostředí a důsledně je informovat o všech bezpečnostních rizicích Důsledně plnit platné právní předpisy a jiné požadavky vztahující se ke všem činnostem zavedeného systému ve společnosti a provádět hodnocení souladu s právními předpisy Politika společnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Vyhledávat možná rizika zjišťovat jejich dopady a neustále je snižovat Posilovat povědomí zaměstnanců odpovědnosti za vlastní zdraví a zdraví ostatních osob na pracovišti i okolí Vytvářet podmínky pro minimalizaci počtu pracovních rizik počtu pracovních úrazů a zamezení vzniku nemocí z povolání Stanovovat

  Original URL path: http://www.apb-plzen.cz/politika-kvality-a-ochrany-zivotniho-prostredi (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Obchodní podmínky » APB Plzeň - zemní práce, demolice, doprava a přeprava, autojeřáby
  spojené s nedodržením těchto podmínek g poskytne Poskytovateli veškerou součinnost nutnou pro poskytnutí Jeřábu nebo Jiné techniky a dalších Služeb dojde li z příčin na straně Objednatele k překážce kvůli které Poskytovatel nemůže Jeřáb nebo Jinou techniku poskytnout vykonat či pokračovat v plnění Smlouvy uhradí Objednatel veškeré náklady s tím spojené Poskytovateli h pokud nevznese výhrady k faktuře do 7 dnů po obdržení faktury má se za to že akceptuje fakturu v jejím plném znění i on či osoba jím pověřená řádně potvrdí i bez vyzvání Poskytovatele neprodleně v ten samý den po konci poskytnutí Jeřábu nebo jiné Techniky záznam o poskytnutí provozu Jeřábu nebo jiné Techniky Pokud tak neučiní nebo neuvede do záznamu námitky či nesouhlas s vyplněnými údaji platí že Jeřáb nebo jiná Technika byl byla ze strany Poskytovatele poskytnut včas a řádně a že záznam o provozu Jeřábu nebo jiné Techniky je v souladu s výkony Jeřábu nebo jiné Techniky tj že objednatel akceptuje záznam o poskytnutí provozu Jeřábu nebo jiné Techniky v plném znění a reklamace v rozporu se záznamem nebudou uznány j v případě prohlídky technického pracovníka Poskytovatele v Určeném místě musí Objednatel dodržet požadavky technického pracovníka pro přípravu ke správnému poskytnutí Jeřábu nebo Jiné Techniky které mu technický pracovník Poskytovatele předá písemnou nebo ústní formou Pokud tak Objednatel neučiní a vznikne tím překážka která brání správnému poskytnutí Jeřábu nebo jiné Techniky zavazuje se Objednatel že uhradí smluvní pokutu a to ve stejné výši jako jsou poplatky uvedené v těchto Podmínkách v bodu 4 1 b a dále nahradí veškeré vzniklé náklady Poskytovateli k bude Poskytovatele písemně informovat o rizicích na Určeném místě a bude spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Určeném místě Objednatel zejména zajistí aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak aby současně byli chráněni také zaměstnanciPoskytovatele a dále Objednatel zajistí spolupráci při zajištění bezpečného nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na Určeném místě Objednatel též bude koordinovat provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví všech zaměstnanců na Určeném místě a postupy k jejich zajištění 5 Pojištění Poskytovatele 5 1 Poskytovatel prohlašuje že je pojištěný za škody způsobené při manipulaci s břemenem při vykonávání jeřábnických prací do 200 milionů CZK V případě včasného požadavku Objednatele na připojištění se zavazuje že tak v přiměřené lhůtě a pokud to bude možné stihnout před datem Ukončení poskytnutí učiní ale náklady s tím spojené hradí Objednatel 6 Platební podmínky 6 1 Úplatou za poskytnutí Jeřábu je Cena Objednatel je povinen zaplatit Cenu způsobem a v době uvedenými ve Smlouvě čímž se rozumí i Podmínky 6 2 V případě prodlení Objednatele se zaplacením Ceny případně Předpokládané ceny je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli na vyzvání smluvní pokutu sestávající ze součtu těchto dvou složek a částka 0 2 z dlužné částky za každý den prodlení a b částka 25 z Ceny případně Předpokládané ceny 6 3 V případě prodlení Objednatele se zaplacením jiných peněžitých částek než Ceny nebo Předpokládané ceny je Objednatel povinen na základě vyzvání Poskytovatele zaplatit

  Original URL path: http://www.apb-plzen.cz/obchodni-podminky (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Katalogy ke stažení » APB Plzeň - zemní práce, demolice, doprava a přeprava, autojeřáby
  prohlédnout katalog online stáhnout ve formátu PDF Certifikáty Politika kvality a ochrany životního prostředí Obchodní podmínky Katalogy ke stažení Aktuality Napsali o nás Foto video reference Přehled naší techniky Novinky Demontáž pylonů popraskaného památníku Díky Ameriko Demontovali jsme za pomoci příhradového jeřábu AC 200 žulové pylony popraskaného památníku Díky Ameriko 25 4 Více Přeprava a usazení mostní konstrukce Plzeň Přeprava částí mostní konstrukce a následné usazení autojeřábem AC 500 Těšínská

  Original URL path: http://www.apb-plzen.cz/katalogy-ke-stazeni (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Aktuality » APB Plzeň - zemní práce, demolice, doprava a přeprava, autojeřáby
  poblíž dálnice D5 exit 100 Přehýšov 15 1 2016 12 33 Více Převoz třítunové betonové sochy králíka Převezli jsme z fakulty designu a umění ZČU v Plzni na Borech třítunovou betonovou sochu králíka 11 11 2015 8 33 Více Park U Čeňku Praha Dokončení první etapy rekreačního parku U Čeňku v obytné zóně Černý most 23 10 2015 8 33 Více Rekonstrukce tramvajové trati Plzeň Proběhla rekonstrukce staré tramvajové trati v Plzni ve dvou úsecích křižovatka náměstí Míru a Klatovská ul zastávka U Práce 31 8 2015 12 50 Více Demontáž a montáž železničního mostu v Plzni S využitím jeřábu AC 500 jsme demontovali starý železniční most v Plzni Těšínské ulici Nové části mostu jsme přepravili z Dublovic V další fázy proběhlo usazení nových částí mostu 19 7 2015 13 10 Více Informace o změně právní formy naší společnosti 13 7 2015 13 10 Více Zemní práce pro nové objekty OC Chodov Dokončujeme demolici OC Růže v těsné blízkosti OC Chodov které vstoupilo do další fáze rozšíření objektu nákupního centra Zajištujeme těžbu hlavní stavební jámy výkop jižní rampy a skrývku ornice v místě vjezdu do tubusu podzemních garáží 21 5 2015 13 10 Více Stránka 1 2 3 4 Certifikáty

  Original URL path: http://www.apb-plzen.cz/aktuality (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Napsali o nás » APB Plzeň - zemní práce, demolice, doprava a přeprava, autojeřáby
  pod Radhoštěm po více jak dvaceti letech mizí nikdy nedokončená stavba ubytoven pro horníky Společnost RPG ji začala bourat Obří monstrum spoustu let chátralo a řadě lidí bylo trnem v oku 28 5 2012 17 02 Více Demolice zchátralé budovy škodovácké jídelny V Plzni s novým rokem začala modernizace science centra Techmánie které se díky dotacím z EU promění v jedno z nejvýznamnějších center neformálního vzdělávání v České republice 28 5 2012 17 02 Více Obří demolice České typografie v centru Prahy APB Plzeň se v současné době podílí na velkém projektu které významně ovlivní nejen vzhled ale také život metropole Prahy 28 5 2012 17 00 Více Zemní práce na stavbě logistického centra ve Štěnovicích Ve Štěnovicích u Plzně provádíme zemní práce a připravujeme plochy pro výstavbu nových hal logistického centra 28 5 2012 16 59 Více Za velkého zájmu médií dokončujeme demolici Rudého Práva v Praze Na pražském Florenci v těchto dnech dokončujeme demolici objektu Rudého práva Demoliční práce porobíhají přímo v ulici na Florenci a je tak možné naší demoliční techniku a jeřáby sledovat z bezprostřední blízkosti 1 3 2012 13 47 Více Certifikáty Politika kvality a ochrany životního prostředí Obchodní podmínky Katalogy ke stažení Aktuality Napsali

  Original URL path: http://www.apb-plzen.cz/napsali-o-nas-2 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Foto/video - reference » APB Plzeň - zemní práce, demolice, doprava a přeprava, autojeřáby
  Přeprava částí mostní konstrukce a následné usazení autojeřábem AC 500 Více informací 2016 Demontáž sil Rybnice Autojeřábem AC 100 a AC 30 jsme demontovali ocelová sila na cement Více informací 2016 Demolice skladového areálu Praha Žižkov Zahájili jsme kompletní demolici včetně recyklace materiálu objektu skladového areálu v Praze na Žižkově Více informací 2016 Komerční zóna Čestlice Zahájení stavby v komerční zóně v Čestlicích Více informací 2016 Přeprava a usazení nosníků Plzeň Přeprava a usazení kovových nosníků autojeřábem AC 50 na Rokycanské ul v Plzni Více informací 2016 Logistický park Přehýšov Zemní práce pro výstavbu nového logistického parku realizujeme poblíž dálnice D5 exit 100 Přehýšov Více informací 2015 Odfrézování skalního masivu Horažďovice Zemní práce při rekonstrukci železniční trati Horažďovice předměstí Zajistili jsme odfrézování skalního masivu v železničním koridoru v délce 150 m speciální skalní frézou Více informací 2015 Montáž mostovky v Karlových Varech Dalovicích S využitím jeřábu AC 350 jsme provedli montáž mostovky v Karlových Varech Dalovicích Více informací Stránka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Certifikáty Politika kvality a ochrany životního prostředí Obchodní podmínky Katalogy ke stažení Aktuality Napsali o nás Foto video reference Přehled naší techniky Reference demolice Reference stavební práce Reference zemní práce Reference

  Original URL path: http://www.apb-plzen.cz/fotovideo-reference (2016-04-29)
  Open archived version from archive •